แบบเรียนการใช้งาน Zoom เบื้องต้น

เข้าสู่กระบวนวิชา CMU Zoom Training ในระบบ KC Moodle (CMU Online, E-learning) กดลิ้งบริเวณด้านล่างนี้

ท่านจะพบกับหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้

Last updated