วิธีการใช้งาน Zoom Large Meeting

การทำงานของ Zoom Large Meeting 1,000

เมื่อถึงเวลาที่ทำการจองระบบจะขยายพื้นที่ให้แก่ ID Zoom ของท่าน (รวมถึงแบบ Personal ID และ Generate ID)ให้โดยอัตโนมัติ

โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ https://cmu-th.zoom.us/profile ไปที่ส่วนของ Profile > Account > Licensed

Last updated