ใช้ Zoom ร่วมกับ Online Exam Manager

ท่านสามารถใช้ Zoom ร่วมกับ Online Exam Manager เพื่อติดตามสถานะในการเข้าสอบของนักศึกษาและใช้ในการคุมสอบออนไลน์ได้ตามรายละเอียดดังนี้

Last updated