การเพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ล่วงหน้า

สามารถทำได้ในขณะที่ตั้งค่าการ Zoom ล่วงหน้า โดยท่านสามารถนำข้อมูล CMU IT Account ของนักศึกษาได้จากเว็ฐไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/searchcourse.php ซึ่งจะมีรายละเอียดดังข้อมูลด้านล่าง

ข้อจำกัดการใช้งาน

 • เพิ่มได้เฉพาะผู้เข้าร่วมที่มี Account Zoom เท่านั้น

 • ใช้ไฟล์ .csv(excel)ในการเพิ่ม

 • กรณีที่เป็น Schedule Recurring Meeting การเพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ล่วงหน้านี้จะมีผลกับ Recurring Meeting ของทุกครั้ง และไม่สามารถแก้ไขเป็นราย Meeting ได้

การเพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ล่วงหน้าด้วยไฟล์ .csv(excel)

1. เข้าสู่เว็บไซต์ Zoom และเริ่มทำการตั้งค่า Schedule a Meeting

2. Breakout Room pre-assign

ในส่วนของ Meeting Option เลือก Breakout Room pre-assign จากนั้นคลิกที่ Import from CSV

3. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างจากระบบ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างมา และเพิ่มรายละเอียดของผู้เข้าร่วมลงในไฟล์นั้น จากนั้นเซฟทับในไฟล์ดังกล่าว

4. โหลดข้อมูล CMU Account ของนักศึกษาจากเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล

 1. ไปยัง เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล http://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/searchcourse.php

 2. Login with CMU Account ของท่าน

 3. ค้นหากระบวนวิชาของท่าน และเลือก Section ที่ท่านต้องการ

 4. กดปุ่ม Download เลือกเมนู EXCEL (Log, CMU IT Account) ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ให้ท่านทันที

Tip!! เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ และ โหลดไฟล์ EXCEL (Log, CMU IT Account) เพื่อเทียบกับรายชื่อที่ได้จาก MS Teams สำหรับการรวมคะแนน

5. อัปโหลดไฟล์

การแก้ไขการเพิ่มสมาชิก

 1. เข้าไปที่แถบ Meeting เลือก Meeting ที่ต้องการแก้ไข

 2. เลือก Breakout Rooms คลิกที่ View Detail จากนั้นทำการแก้ไขการเพิ่มสมาชิก

 3. เมื่อเสร็จเรียบร้อย กด Save

การเริ่มประชุม Zoom ด้วยห้องที่เพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ล่วงหน้าแล้ว

 1. เริ่มประชุม Zoom ด้วยห้องที่เพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ไว้ล่วงหน้า

 2. เลือกที่ breakout Rooms ในแถบควบคุมเพื่อเข้าสู่ Breakout Rooms ที่ถูกสร้างไว้

 3. กดที่ Open All Rooms เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน Breakout Rooms

กรณีที่รายชื่อที่เพิ่มไว้ล่วงหน้าไม่ปรากฏให้ทำการ Recover

การ Recover สมาชิกใน Breakout Rooms ที่ถูกเพิ่มไว้ล่วงหน้า

หลังจากเริ่มใช้งาน Breakout Rooms ไปแล้ว ต้องการ Recover การเพิ่มชื่อที่ทำไว้ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนห้อง Breakout Rooms ไปมา หรือผู้เข้าร่วมมาเข้า Zoom ทีหลัง

 1. เริ่มประชุม Zoom ด้วยห้องที่เพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ไว้ล่วงหน้า

 2. กดที่ Close All Rooms เพื่อปิดห้อง Breakout Rooms ทุกห้อง

 3. เลือก Recreate จากนั้นเลือก Recover to pre-assigned rooms

 4. ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกจัดเข้าห้อง Breakout Rooms ตามที่ Host ตั้งค่าไว้ตอน Schedule Meeting ดังกล่าว

Last updated