ข้อจำกัดในการใช้ Breakout Rooms

ความสามารถของ Host และ Co-Host

HostCo-Host

เพิ่มคนเข้าห้อง เริ่มห้อง และปิดห้อง Breakout Rooms

ย้ายไปมาระหว่างห้อง

ส่งข้อความให้ทุกคน

ได้รับแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือ

การ Recording

  • Cloud Record จะบันทึกวิดีโอได้เฉพาะห้องหลักหรือห้องที่ Host ไปอยู่เท่านั้น

  • Local Record จะบันทึกวิดีโอได้เฉพาะห้องที่ผู้บันทึกอยู่เท่านั้น

  • ผู้เข้าร่วมหลายคนสามารถ Local Record ได้

จำนวนห้อง Breakout Rooms

จำนวนห้อง Breakout Roomsจำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดที่สามารถเพิ่มเข้าห้องได้

20 ห้อง Breakout Rooms

500 คน

30 ห้อง Breakout Rooms

400 คน

50 ห้อง Breakout Rooms

200 คน

**เมื่อเพิ่มเข้าห้อง Breakout Rooms ระหว่างการ Zoom และใช้ห้องแบบ Large Meeting 1,000 จำนวนสูงสุดจะขึ้นอยู่กับประเภทของห้องประชุม Zoom (เช่น Zoom Pro 300 คน)

สำหรับการเพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ล่วงหน้าจะสามารถเพิ่มได้สูงสุดที่ 200 คน

ข้อจำกัดการใช้งานอื่นๆ

  • เพิ่มได้เฉพาะผู้เข้าร่วมที่มี Account Zoom เท่านั้น

  • ใช้ไฟล์ .csv(excel)ในการเพิ่ม

  • กรณีที่เป็น Schedule Recurring Meeting การเพิ่มสมาชิกเข้า Breakout Rooms ล่วงหน้านี้จะมีผลกับ Recurring Meeting ของทุกครั้ง และไม่สามารถแก้ไขเป็นราย Meeting ได้

Last updated