Start/Stop Video

สำหรับตั้งค่ากล้อง เมื่อกดที่เครื่องหมาย ^ ด้านข้างแล้ว จะมีเมนูปรากฏขึ้นมาดังนี้

  • Select a Camera (Alt+N to switch) เลือกกล้องที่ต้องการใช้งาน (กด Alt+N เพื่อเปลี่ยนกล้อง)

  • Choose Virtual Background... เลือกใช้งานภาพพื้นหลัง โดยสามารถเลือกจากภาพที่ระบบมีใหม่ หรือเพิ่มภาพที่ต้องการเข้าไปเองก็ได้เช่นกัน

    • I have a green screen เลือกใช้งานการตัดพื้นหลังกรณีที่มีฉากเขียว เพื่อช่วยให้โปรแกรมตัดพื้นหลังได้ดีขึ้น

    • Mirror my video กลับด้านวิดีโอ

    • Studio Effects เอฟเฟคสำหรับแต่งหน้า

  • Choose Video Filter... เลือกใช้งานลูกเล่นต่างๆ

  • Video Settings... ตั้งค่ากล้องและการแสดงผลวิดีโอของผู้เข้าร่วมประชุมในโปรแกรม Zoom เมื่อคลิกเข้าไปหน้าต่างการตั้งค่าจะปรากฏขึ้น

Last updated