Ordering

ข้อคำถามแบบเรียงลำดับ ผู้เรียนจะต้องเรียงลำดับของคำตอบให้ถูกต้องทั้งหมดจึงจะได้คะแนน ทั้งนี้ข้อคำถามประเภทนี้ยังไม่สามารถตั้งค่าให้คะแนนในบางส่วนที่ตอบถูกได้

เพิ่มคำถาม

[1] หัวข้อ ส่วนนี้ผู้เรียนจะไม่เห็น

[2] ข้อคำถาม

เพิ่ม Label

เพิ่ม Label ที่ [1] หรือเอาออกโดยนำเครื่องหมายถูกออกจาก [2]

เพิ่มคำตอบ

[1] ช่องใส่คำตอบ

[2] ช่องเพิ่มคำตอบ

[3] ปุ่มลบคำตอบ

ย้ายคำตอบ

ท่านสามารถย้ายคำตอบโดยการคลิกแล้วลากตัวเลือกไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้

หรือกดที่ [1] แล้วเลือกการย้ายได้ตามที่ต้องการ [2]

คลิปสาธิตการสร้างคำถามประเภท Ordering

Last updated