ทำความรู้จักระบบ KC Moodle & Exam Moodle

Moodle คืออะไร ?

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรียนในห้องเรียน โดยให้บริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ หรือระบบ E-learning ที่ช่วยจัดการเรียนการสอน (Learning Management System: LMS) ในรูปแบบแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเรียนรู้เนื้อหาตามเงื่อนไขที่อาจารย์หรือผู้สอนได้จัดเตรียมไว้อย่างเป็นระบบ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมแสดงผลการตัดเกรดอัตโนมัติ และเป็นระบบจัดการเนื้อหา (Course Management System: CMS) ให้อาจารย์หรือผู้สอนสามารถจัดการเนื้อหา เตรียมเอกสารหรือสื่อมัลติมีเดีย รวมถึงแบบฝึกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู้

Moodle เป็นซอฟแวร์ลักษณะ Open source หรือที่เรียกว่าซอฟแวร์เสรี ที่สามารถนำไปใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ทางศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ TLIC (Teaching and Learning Innovation Center) จึงได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาระบบ KC Moodle จนมาถึง Version 3.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564) พร้อมทั้งต่อยอดไปสู่ระบบ CMU Exam Moodle ที่พัฒนามาเพื่อรองรับการสอบโดยเฉพาะ มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่เอื้ออำนวยต่อการจัดสอบ การคุมสอบที่ช่วยลดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ และ การประมวลผลที่รวดเร็วกว่าระบบ KC Moodle

ความแตกต่างระหว่าง KC Moodle และ CMU Exam Moodle

รู้หรือไม่ ท่านสามารถ import ข้อมูลจาก Exam Moodle ไปยัง KC Moodle หรือ จาก KC Moodle ไปยัง Exam Moodle ได้ โดยการ Back up ข้อมูลไว้ในระบบ แล้วจึงค่อย ดีงข้อมูลออกมาใช้ในในระบบที่ท่านต้องการ

Goodbye KC Moodle ระบบ CMU E-learning / CMU Online จะเปิดให้บริการถึงภาคการศึกษา 3/2566 อย่างไรก็ตามคู่มือนี้สามารถใช้สำหรับดูรายละเอียดของระบบ CMU Exam ได้

Last updated