การสร้างแบบทดสอบ (Creating Quiz)

การสร้างแบบทดสอบ หรือ Quiz ในระบบ KC Moodle และ Exam Moodle สามารถทำได้โดยใช้วิธีการเดียวกัน

การสร้าง Quiz ในระบบ KC Moodle และ Exam Moodle นั้น ท่านจะต้องทำการสร้าง Activity ที่ชื่อ Quiz ก่อน หลังจากนั้นจึงจะทำการเพิ่มข้อคำถามรูปแบบต่างๆเข้าไปใน Quiz นั้น

แต่ก่อนอื่นท่านจะต้องเปิดโหมดการแก้ไขคอร์สของท่าน โดยการกดปุ่ม " Turn Editing On " ก่อน จึงจะมีเมนูในการแก้ไขส่วนต่างๆในคอร์สปรากฏขึ้น

หลักในการสร้างแบบทดสอบในระบบ KC Moodle และ Exam Moodle มีวิธีการดังนี้

1.สร้าง Activity ที่ชื่อ Quiz

 1. กดเมนู "Turn Editing On"

 2. ไปที่หน้าแรกของกระบวนวิชา คลิกที่เมนู “Add an activity or resource”

 3. เลือก Activity ที่ชื่อ “Quiz”

 4. คลิกปุ่ม “Add” เพื่อเพิ่ม Activity ที่ชื่อ “Quiz” ไว้ในคอร์สของท่าน

2.เพิ่มข้อคำถาม(Questions) เข้าไปใน Quiz

*ในส่วนนี้ท่านสามารถปิดโหมดแก้ไขได้ โดยการกดปุ่ม Turn Editing off

 1. กดเข้าไปใน Quiz ที่ท่านต้องการ เลือกเมนู Edit Quiz เพื่อทำการเพิ่มข้อคำถามของท่าน

 2. กดเมนู Add บริเวณด้านขวา

 3. เมื่อกด Add จะมีเมนูย่อยให้ท่านเลือก 3 เมนู ได้แก่ 3.1 add a new question คือการเพิ่มคำถามใหม่ในระบบ 3.2 add from question bank คือการดึงคำถามจากในคลังคำถามที่มีอยู่แล้วในระบบ 3.3 add a random question คือการดึงคำถามแบบสุ่มจากคลังคำถามในระบบ

ข้อคำถามสามารถสร้างได้หลากหลายรูปแบบ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคำถามแต่ละรูปแบบได้ในหัวข้อ รูปแบบข้อคำถาม(Question type)

เมื่อสร้าง Quiz หรือแบบทดสอบ และ นำเข้าคำถามเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดูวิธีการตั้งค่า Quiz หรือแบบทดสอบ ได้ที่หัวข้อ การตั้งค่าแบบทดสอบ(Quiz Setting)

การแบ่งส่วนหรือชุดของข้อสอบ

สามารถทำได้ 2 วิธี

1.การแบ่งชุดของแบบทดสอบโดยการสร้าง 1 Quiz ต่อ 1 แบบทดสอบ

การตั้งค่านี้จะเป็นการสร้าง 1 Quiz ต่อ ข้อสอบ 1 ชุด นักศึกษาจะต้องกดส่งคำตอบ Quiz นั้นๆ เช่น หากอาจารย์ในคอร์สมี 3 ท่าน และ ทำการสร้าง Quiz ของอาจารย์แต่ละท่าน จำนวน 3 Quizzes นักศึกษาจะต้องกดส่งแต่ละควิซด้วย (3 Quizzes = กดส่ง 3 ครั้ง) ซึ่งการแยก Quiz นี่จะทำให้การดึงคะแนนในหน้า Grade สามารถดึงเฉพาะของอาจารย์ได้

ตัวอย่างเช่น

 • ต้องการแยกชุดข้อสอบในส่วนของอาจารย์คนที่ 1 โดยใช้ 1 Quiz นักศึกษาจะต้องทำให้เสร็จแล้วกดส่งของอาจารย์คนที่ 1 หลังจากนั้นเข้าทำข้อสอบของเข้าอาจารย์คนที่ 2 โดยเข้าไปทำใน Quiz ที่ 2 และกดส่ง Quiz ที่ 2 เมื่อทำเสร็จแล้ว

 • ต้องการจำกัดเวลาในการทำข้อสอบชุดที่ 1 ให้เวลาทำ 30 นาที, ชุดที่ 2 ต้องการให้เวลา 50 นาที เท่านั้น ไม่ต้องการรวม ชุดที่ 1 + ชุดที่ 2 ให้เวลา 80 นาที เป็นต้น

ขั้นตอนการแบ่งชุดของแบบทดสอบโดยการสร้าง 1 Quiz ต่อ 1 แบบทดสอบ

1.1 สร้าง Quiz ที่ 1 และ นำข้อคำถามเข้าสู่ Quiz ที่ 1 = ข้อสอบชุดที่ 1

1.2 สร้าง Quiz ที่ 2 และ นำข้อคำถามเข้าสู่ Quiz ที่ 2 = ข้อสอบชุดที่ 2

2.การแบ่งส่วนของข้อสอบใน 1 Quiz

การตั้งค่านี้จะเป็นการสร้าง Quiz เพียง 1 Quiz และแบ่งส่วนต่างๆ การกำหนดเวลาทำข้อสอบจะเป็นเวลารวมในการทำข้อสอบทุกส่วน นักศึกษาจะสามารถข้ามไปทำส่วนต่างๆได้ตามต้องการ และสามารถส่งคำตอบทุกส่วนเข้าระบบได้ด้วยการกดส่งข้อสอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น

 • ต้องการแบ่งข้อสอบในส่วนของอาจารย์คนที่ 1 และ อาจารย์คนที่ 2 ใน 1 Quiz

 • ต้องการแบ่งส่วนคำถามแบบ Multiple choice ไว้ส่วนแรก, ส่วนจับคู่ไว้ส่วนที่สอง, ส่วนเรียงความไว้ส่วนที่สาม

ขั้นตอนการแบ่งส่วนของข้อสอบใน 1 Quiz

2.1 สร้าง Quiz ที่ 1 ไปที่เมนู Edit Quiz

2.2 กดปุ่ม Add Page break บริเวณด้านหน้าของระหว่างข้อคำถาม

2.3 กดปุ่ม Add และเลือกเมนู "a new section heading"

2.4 ข้อคำถามที่ทำการแบ่งส่วนจะขึ้นหน้าใหม่ และ การแบ่งส่วนจะปรากฏในบริเวณ Quiz navigation ดังภาพเคลื่อนไหวตัวอย่าง

ท่านสามารถดูวิธีการจัดหน้าข้อสอบเพิ่มเติมได้ที่..

pageการจัดหน้าข้อสอบ (Page Arrangement)

และสามารถดูวิธีการสร้างคำถามแต่ละรูปแบบได้ที่นี่..

pageการสร้าง คำถามใหม่ 32 รูปแบบ (Question type)

การตั้งค่าเงื่อนไขในการเข้าทำแบบทดสอบ

หากท่านยังไม่พร้อมให้นักศึกษาเข้าทำข้อสอบ ท่านสามารถซ่อน Quiz หรือ ตั้งเวลาเปิด Quiz ไว้ได้ โดยการซ่อน Quiz หรือ Hide from student นักศึกษาจะไทม่เห็นตัว Quiz ในระบบเลย ส่วนการตั้งเวลาเปิด Quiz นักศึกษาจะเห็นตัว Quiz ในระบบแต่จะไม่สามารถกดเข้าไปทำได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้

การตั้งค่าในแต่ละแบบมีรายละเอียดดังนี้

1.การซ่อน Quiz หรือ Hide from student (นักศึกษาจะไทม่เห็นตัว Quiz ในระบบเลย)

ท่านสามารถซ่อนได้โดยการกดปุ่ม Turn Editing On > ไปยังQuiz ที่ท่านต้องการซ่อน > Edit > Hide

2.การตั้งเวลาเปิด Quiz (นักศึกษาจะเห็นตัว Quiz ในระบบแต่จะไม่สามารถกดเข้าไปทำได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้)

ไปยังQuiz ที่ท่านต้องการ > Edit > Timing > Open Quiz

ท่านสามารถตั้งค่าเงื่อนไขการเข้าทำ Quiz เพิ่มเติมได้ที่เมนู ส่วน Restrict access เช่น นักศึกษาต้องทำขั้นตอนที่ 1 ยอมรับคำชี้แจงในการสอบให้เรียบร้อยก่อนจึงจะเข้าทำข้อสอบในขั้นตอนที่ 2 ได้ หากไม่ทำข้อที่ 1 ก็จะไม่สามารถเข้าทำข้อที่ 2 ได้ เป็นต้น

Last updated