การตั้งค่ากระบวนวิชา (Edit course settings)

ไปที่ปุ่มฟันเฟืองมุมขวาบน เลือกที่ Edit Setting จะเข้าสู่หน้าการตั้งค่ากระบวนวิชา

1. General

 1. Course full name : ชื่อกระบวนวิชา

 2. Course short name (รหัสวิชา) : กรอกรหัสกระบวนวิชาของท่าน หากหมายเลขกระบวนวิชาซ้ำกับคอร์สที่มีอยู่แล้ว จะมีแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้ท่านเติมเทอมและปีการศึกษาเข้าไปเช่น รหัสวิชา-164

 3. Course category : การจัดหมวดหมู่ของคอร์สที่ท่านสร้าง

  1. Course category ของระบบ KC Moodle จะแสดงเป็นหมวดหมู่วิชาเรียงตามคณะ

  2. Course category ของระบบ Exam Moodle จะแสดงเป็นภาคเรียนและปีการศึกษา

 4. Course visibility : การซ่อนหรือแสดงคอร์สนี้ในระบบ (เมื่อซ่อนไว้นักศึกษาจะไม่สามารถมองเห็นคอร์สได้)

 5. Course start date : วันที่เปิดคอร์ส เมื่อถึงวันที่กำหนดจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนวิชาได้

 6. Course end date : วันที่ปิดคอร์ส เมื่อถึงวันที่กำหนดจะไม่สามารถเข้าสู่กระบวนวิชาได้ (คอร์สหมดอายุ) ท่านสามารถเปิดหรือปิดการใช้งานในส่วนนี้ได้

 7. Relative dates mode : ไม่สามารถปรับการตั้งค่าได้

 8. Course ID number : ส่วนนี้แนะนำให้เว้นว่างไว้ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้กำหนดเอง

2. Description

 1. Course summary : หรือข้อมูลโดยสรุปของคอร์ส ท่านสามารถกรอกรายละเอียดของวิชาได้ที่นี่

 2. Course image : รูปภาพคอร์ส ส่วนนี้จะปรากฏในหน้าแรกก่อนกดเข้าคอร์ส

3. Course Format

จะเป็นการกำหนดการแสดงผลในหน้าคอร์สของท่าน

 1. Format

  1. Single activity format

  2. Grid

  3. Topics format

  4. Kickstart Format

 2. Hidden sections

 3. Course layout

4. Appearance

 1. Force language ตั้งค่าภาษาภายในคอร์ส

 2. Number of announcements จำนวนของประกาศในคอร์ส(สามารถสร้างเพิ่มหรือลบออกภายหลังได้)

 3. Show gradebook to students การแสดงเกรด/คะแนนของนักศึกษา

 4. Show activity reports แสดง Reports กิจกรรมที่ทำภายในคอร์ส

5. Files and Uploads

ท่านสามารถกำหนด Maximum upload size ไฟล์ทั้งหมดในคอร์สของท่านได้ โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 10 KB - 80 MB

6. Completion tracking

ท่านสามารถเลือกเปิด หรือ ปิด การติดตามสถานะของนักศึกษาได้ที่เมนู Enable completion tracking

7. Groups

ท่านสามารถแบ่งกลุ่มของนักศึกษาได้จากเมนูนี้ เมื่อท่านตั้งค่าในส่วนนี้แล้วจะสามารถสอบและดูผลคะแนนแบบแยกกลุ่มได้

 1. Group mode

  1. No Group หรือไม่มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษา

  2. Separate Group แบ่งกลุ่มนักศึกษา

  3. Visible Group กลุ่มที่สามารถมองเห็นได้

 2. Force group mode

  1. Yes บังคับเปิดการใช้งานแบบแบ่งกลุ่ม ระบบจะแบ่งกลุ่ม activity ทั้งหมด

  2. No ไม่บังคับการใช้งานแบบแบ่งกลุ่มในทุก Activity

 3. Default grouping

  โดยปกติค่านี้จะเป็น None (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)

8. Role renaming

ท่านสามารถแก้ไขชื่อเรียกบทบาทต่างๆในคอร์สได้โดยการพิมพ์คำที่ต้องการลงในช่องของคำที่ท่านต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่

9. Tags

การเพิ่ม tags หรือหมวดหมู่คอร์สของท่าน โดยกดที่ปุ่ม "Manage Standard tags" เพื่อดู Tags ในระบบทั้งหมด หรือเพิ่ม Tags ของท่านเองได้

Last updated