การเข้าใช้งานระบบ
การเข้าใช้งานระบบภายในของมหาวิทยาลัยฯ จะต้องใช้ CMU IT Account (cmu.ac.th) หรือ Life long Education Account(@lifelong.cmu.ac.th)ในการเข้าสู่ระบบเท่านั้น ไม่สามารถใช้อีเมลล์ภายนอกได้

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับอาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเข้าใช้งานได้โดยใช้เพียงแค่ “CMU Account” (@cmu.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรายละเอียดในการสร้างคอร์สสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหัวข้อถัดไป
ผู้ที่มีบัญชี CMU IT Account (cmu.ac.th) หรือ Life long Education Account (@lifelong.cmu.ac.th) เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบได้

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาามารถเข้าใช้งานได้โดยการสมัคร Life long Education โดยเข้าถึงได้จาก https://www.lifelong.cmu.ac.th/ เพื่อใช้ Account @lifelong.cmu.ac.th ในการเข้าสู่ระบบภายในของทางมหาวิทยาลัยฯ
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ Website https://www.lifelong.cmu.ac.th/ เลือกเมนู Register
เมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถใช้ Account @lifelong.cmu.ac.th ในการเข้าสู่ระบบ CMU Exam Moodle หรือ KC Moodle ได้ทันที
ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 1 ครั้ง อาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถค้นหา Account เจอ แล้วจึงจะสามารถเพิ่ม Account นั้นเข้าสู่คอร์สได้ (KC Moodle สามารถเข้าถึงได้จาก https://elearning.cmu.ac.th ส่วน Exam Moodle สามารถเข้าถึงได้จาก https://exam.cmu.ac.th)
Copy link
On this page
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่