ดูคอร์สทั้งหมดของท่าน (Course Overview)

กรณีที่มีกระบวนวิชาในระบบ KC Moodle หรือ E-learning แล้ว

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบจาก URL : https://elearning.cmu.ac.th/ ระบบจะพาท่านไปยังหน้าแรกของระบบ KC Moodle ดังภาพ

เมนู Course Overview

ท่านสามารถดู Course ทั้งหมดของท่านได้ที่ส่วนของ Course Overview และเลือกเมนู Courses ดังภาพ

Course ของท่านจะถูกแบ่งตามสถานะ In progress, Future และ Past โดยขึ้นกับวันเวลาที่ท่านกำหนดในส่วนของ Course Setting ซึ่งแบ่งเป็นเป็น

  • In progress Course คอร์สที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

  • Future Course คอร์สที่สร้างไว้ใช้ล่วงหน้า หรือยังไม่ถึงวันเวลาที่ท่านตั้งค่าคอร์ส เช่น คอร์สที่ท่านสร้างล่วงหน้าในเทอมหน้า

  • Past Course คอร์สเก่าที่ท่านสร้าง หรือคอร์สที่ผ่านเวลาที่ท่านตั้งค่าไว้มาแล้ว เช่น คอร์สในเทอมที่ผ่านมาเป็นต้น

กรณีที่มีกระบวนวิชาในระบบ CMU Exam Moodle แล้ว

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบจาก URL : https://exam.cmu.ac.th/ ระบบจะพาท่านไปยังหน้าแรกของระบบ CMU Exam Moodle ดังภาพ

เมนู Course Overview

Course ของท่านจะถูกแบ่งหมวดหมู่เป็น

  • All (Except Remove from view) แสดงคอร์สทั้งหมดยกเว้น คอร์สที่ท่านตั้งค่าให้นำออกจากการมองเห็น

  • In progress คอร์สที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

  • Future Course คอร์สที่สร้างไว้ใช้ล่วงหน้า หรือยังไม่ถึงวันเวลาที่ท่านตั้งค่าคอร์ส เช่น คอร์สที่ท่านสร้างล่วงหน้าในเทอมหน้า

  • Past Course คอร์สเก่าที่ท่านสร้าง หรือคอร์สที่ผ่านเวลาที่ท่านตั้งค่าไว้มาแล้ว เช่น คอร์สในเทอมที่ผ่านมาเป็นต้น

  • Starred คอร์สที่ทำการติดดาวไว้

  • Remove from view คอร์สที่นำออกจากการมองเห็น

ตัวเลือกการแสดงผลคอร์สทั้งหมด

สามารถเลือกได้ 2 แบบหลักคือ

1.การเรียงลำดับชื่อคอร์สจากหน้าไปหลัง หรือหลังไปหน้า

2.การเรียงรูปแบบคอร์ส แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ

2.1 แบบ Summary

2.2 แบบ Card

2.3 แบบ List

Last updated