การสุ่มเลือกคำถามจากคลังคำถาม(Random Question from Question Bank)

ท่านสามารถสุ่มเลือกคำถามจากคลังคำถามของท่านได้ โดยวิธีการดังนี้

1.ไปที่หน้า Quiz ของท่าน จากนั้นเลือกเมนู Edit Quiz ดังภาพ

2.ไปยังปุ่ม Add แล้วเลือกเมนู "a random question"

3. เลือกคำถามจาก Category เข้ามายังแบบทดสอบ

Category : เลือก category ที่ท่านต้องการ

Number of random questions : จำนวนข้อที่ต้องการสุ่มจาก Category ที่เลือก

ตัวอย่างการสุ่มข้อคำถามจากระบบ KC Moodle

เพิ่มคำถามจาก Category ชื่อว่า “เนื้อหาตอนที่ 2” จำนวนทั้งหมด 47 ข้อ สุ่มมาจำนวน 5 -ข้อคำถาม

เมื่อกดปุ่ม Add a random question จะได้คำถามที่มีสัญลักษณ์ลูกเต๋าดังภาพเป็นอันเสร็จสิ้น

Last updated