Check Boxes

ส่วน Question Name คือส่วนสำหรับระบุให้กับตัวท่านเอง ว่าคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาจะไม่เห็นข้อความในส่วนนี้

ส่วน Question Text คือส่วนที่แสดงผลให้นักศึกษาเห็น

การตั้งค่าคำถามแบบ Check Boxes

Question Text

กรอกข้อมูลคำชี้แจงและเงื่อนไขในการสอบของท่านที่นี่

Possible Answer

ส่วนนี้เป็นข้อมูลหน้ากล่อง Check box ท่านสามารถระบุคำสั้นๆ หรือ ประโยคที่มีความยาวได้

เช่น รับทราบ ยอมรับ ตกลง หรือ ใช้เป็นประโยคดังตัวอย่าง

Manage Questions

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อย ในหน้า Manage Questions จะปรากฏข้อมูลคำถามแบบ Check Boxes ที่ท่านทำการสร้างดังภาพประกอบด้านล่าง

การแสดงผล Check Boxes

Last updated