Drag and drop into text

คำถามประเภทนี้จะเป็นการลากตัวเลือกใส่ในช่องว่างของโจทย์ คล้ายกับการทำข้อสอบประเภท gapfill แต่จะเน้นเป็นโจทย์ประเภทเรียงความมากกว่าที่จะเป็นโจทย์แบบประโยคหรือวลีสั้นๆให้น.ศ.อ่าน

การสร้างโจทย์ใน Drag and drop into text

เพิ่มโจทย์ลงในช่อง Question text โดยสามารถปรับแต่งตังอักษรและรูปแบบได้ตามที่อาจารย์ต้องการ และใช้เครื่องหมาย '[[n]]' (แทน n ด้วยตัวเลขลำดับของตัวเลือก)

Choice

  • Choice [[n]] การเพิ่มตัวเลือก สามารถใส่ตัวเลือกตามลำดับตัวเลขที่ใส่ในเครื่องหมาย '[[n]]' ได้เลย โดยสามารถใส่ตัวเลือกให้มีมากกว่าจำนวนของช่องที่มีในโจทย์ได้ด้วย นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถเปิดฟังก์ชั่น Shuffle เพื่อสุ่มลำดับของตัวเลือกดังกล่าวนี้ได้ด้วย
Format
สามารถใช้กับตัวเลือกของคำถามประเภทนี้ได้
  • Group ใช้สำหรับตั้งค่ากลุ่มของคำตอบ คำตอบที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีกรอบตัวเลือกและช่องว่างที่เป็นสีเดียวกัน
  • Unlimited ข้อที่เปิดฟังก์ชั่นส่วนนี้ไว้จะสามารถลากไปวางในช่องว่างได้มากกว่า 1 ช่อง(ใช้ในการตอบได้มากกว่า 1 ครั้ง)
ตัวอย่างโจทย์แบบ Drag and drop onto text