การจัดหน้าข้อสอบ (Page Arrangement)

ท่านสามารถจัดรูปแบบหน้าข้อสอบของท่านได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

การแบ่งหน้าข้อสอบ

ท่านสามารถแบ่งหน้าข้อสอบของท่านได้โดย

1. แบ่งเองด้วย Short Cut

Short Cut สัญลักษณ์ลูกศรขนาดเล็กชี้เข้าหากัน หรือ ชี้ออกจากกันบริเวณซ้ายมือตามภาพประกอบด้านล่าง

2. แบ่งโดย Repaginate

ท่านสามารถกำหนดจำนวนข้อที่จะแสดงผลใน 1 หน้าได้ โดยการกดปุ่ม Repaginate บริเวณด้านซ้านมือใต้ชื่อ Quiz ของท่าน ดังภาพประกอบด้านล่างภาพ

เมื่อท่านกดปุ่มนี้แล้ว ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพ Repaginate with..(จำนวนคำถาม)..questions per page โดยการกำหนดในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของการ Save คำตอบของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาเน็ตหลุดโดยไม่รู้ตัวได้

ดังภาพตัวอย่างกำหนด Repaginate with 1 questions per page เมื่อกด go ระบบจะทำการจัดดหน้าให้ใหม่ดังภาพด้านล่าง นั่นคือการแสดงผลคำถาม 1 ข้อ ต่อ 1 หน้า

การแบ่งส่วน หรือ แบ่งตอนข้อสอบ

การแบ่งด้วยหัวข้อใน Quiz เดียวกัน

กดปุ่ม Add และเลือกเมนู a new section heading

ในการแบ่งข้อสอบออกเป็นส่วนต่างๆภายใน Quiz เดียวกัน ท่านจะต้องแบ่งหน้าของข้อคำถามก่อน โดยในหน้าที่ 1 เมื่อท่านกดปุ่ม Add จะไม่มีเมนู a new section heading ให้ เนื่องจากระบบสร้างไว้ให้ท่านแล้ว โดยท่านสามารถแก้ไขได้ที่สัญลักษณ์รูปดินสอในกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส บริเวณด้านซ้ายมือ บนหัวข้อ Shuffle

เมื่อกดแล้วจะมีช่องให้ท่านกรอกหัวข้อในส่วนนี้ได้ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ท่านต้องการแบ่งส่วนหรือแบ่งตอนนั้น ท่านจะต้องทำการแยกหน้าของข้อสอบโดยการกด Short Cut รูปลูกศรชี้เข้าหากันบริเวณซ้ายมือ ดังภาพประกอบด้านล่าง ท่านสามารถกดแยกหน้าในข้อที่ท่านต้องการได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการแยกข้อที่ 4 ให้อยู่ในหน้าถัดไป เพื่อที่จะทำการแบ่งตอนหรือส่วนของข้อสอบ ให้ท่านกดเครื่องหมายลูกศรที่ระหว่างข้อที่ 3 กับข้อที่ 4 ดังภาพประกอบด้านล่าง

เมื่อกดแล้ว ระบบจะแสดง Page 2 ดังภาพ และ ท่านจะเห็นปุ่ม Add บริเวณขวามือ

ให้ท่านกดปุ่ม Add จะมีเมนู (add) a new section heading ปรากฏดังภาพประกอบด้านล่าง ให้ท่านกดไปที่เมนู a new section heading เพื่อเพิ่มหัวข้อในส่วนนี้

เมื่อกดเข้าไปแล้วจะพบกับส่วน New Heading และ เครื่องหมายดินสอดังภาพ ให้ท่านกดบริเวณคำว่า New heading หรือ เครื่องหมายดินสอเพื่อแก้ไขหัวข้อ หลังจากนั้นกด Enter เพื่อบันทึก

ท่านสามารถกดปุ่ม Shuffle เพื่อสลับข้อคำถามในส่วนนี้ได้

เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว การแสดงผลแบ่งส่วนจะปรากฏดังภาพด้านล่าง (จากตัวอย่างข้อสอบนี้แบ่งส่วนออกเป็น 2 ส่วน)

การแสดงผลในมุมมองของนักศึกษา

การแบ่งตอนใน 1 Quiz นี้จะไม่สามารถจำกัดเวลาในแต่ละส่วนได้ หากท่านต้องการจำกัดเวลาส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ให้ไม่เท่ากัน ท่านสามารถทำได้โดยใช้วิธีการ แบ้งชุดข้อสอบออกเป็น 2 Quiz แทน ดังรายละเอียดด้านล่าง

การแบ่งด้วยตัว Quiz

การแบ่งชุดของแบบทดสอบโดยการสร้าง 1 Quiz ต่อ 1 ชุด การสร้าง Quiz ในรูปแบบนี้สามารถทำได้ในกรณีที่อาจารย์ต้องการจำกัดเวลาในการทำข้อสอบแต่ละส่วน เนื่องจาก Quiz 1 Quiz จะจำกัดเวลาโดยรวมของทั้ง Quiz ไม่สามารถจำกัดเวลาข้อสอบที่แบ่งส่วนแต่ละส่วนได้

การตั้งค่านี้จะเป็นการสร้าง 1 Quiz ต่อ ข้อสอบ 1 ชุด นักศึกษาจะต้องกดส่งคำตอบ Quiz นั้นๆ เช่น หากอาจารย์ในคอร์สมี 3 ท่าน และ ทำการสร้าง Quiz ของอาจารย์แต่ละท่าน จำนวน 3 Quizzes นักศึกษาจะต้องกดส่งแต่ละควิซด้วย (3 Quizzes = กดส่ง 3 ครั้ง) ซึ่งการแยก Quiz นี่จะทำให้การดึงคะแนนในหน้า Grade สามารถดึงเฉพาะของอาจารย์ได้

ตัวอย่างเช่น ต้องการแยกชุดข้อสอบในส่วนของอาจารย์คนที่ 1 โดยใช้ 1 Quiz นักศึกษาจะต้องทำให้เสร็จแล้วกดส่งของอาจารย์คนที่ 1 หลังจากนั้นเข้าทำข้อสอบของเข้าอาจารย์คนที่ 2 โดยเข้าไปทำใน Quiz ที่ 2 และกดส่ง Quiz ที่ 2 เมื่อทำเสร็จแล้วต้องการจำกัดเวลาในการทำข้อสอบชุดที่ 1 ให้เวลาทำ 30 นาที, ชุดที่ 2 ต้องการให้เวลา 50 นาที เท่านั้น ไม่ต้องการรวม ชุดที่ 1 + ชุดที่ 2 ให้เวลา 80 นาที เป็นต้น

ขั้นตอนการแบ่งชุดของแบบทดสอบโดยการสร้าง 1 Quiz ต่อ 1 แบบทดสอบ

1.1 สร้าง Quiz ที่ 1 และ นำข้อคำถามเข้าสู่ Quiz ที่ 1 = ข้อสอบชุดที่ 1

1.2 สร้าง Quiz ที่ 2 และ นำข้อคำถามเข้าสู่ Quiz ที่ 2 = ข้อสอบชุดที่ 2

Last updated