การตั้งค่าในกรณีเกิดเหตุขัดข้องต่างๆ

กรณีเมื่ออินเตอร์เน็ตหลุดแล้วกลับมาทำต่อไม่ได้ (โดยปกติเมื่ออินเตอร์เน็ตหลุดจะสามารถเชื่อมต่อกลับมาทำต่อได้)

สามารถแก้ไขได้ที่ 8.ส่วน Extra restrictions on attempts

หัวข้อ Block concurrent connections

การตั้งค่าเพื่อไม่ให้เข้าสู่แบบทดสอบโดยใช้ ip address ที่ต่างกัน เมื่อนักศึกษาเข้าสู่ระบบโดยใช้อุปกรณ์ที่ 2 จะไม่สามารถเข้าได้ และ ส่งผลให้อุปกรณ์แรกก็จะไม่สามารถเข้าได้เช่นกัน

*ในกรณี หานักศึกษาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจากแหล่งใหม่อาจจะทำให้ ip address มีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่านักศึกษาไม่ได้เข้าสู่ระบบจากสถานที่ที่ไกลจาก ip address แรก เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบโดยบุคคลที่สอง

กรณีนักศึกษาไม่ได้กดส่งข้อสอบ ทำให้ขึ้นสถานะ Never Submit และไม่พบคะแนนในระบบ

สามารถแก้ไขได้โดยการให้นักศึกษากดส่งข้อสอบ สามารถกำหนดได้ที่ Timing (การตั้งค่าเวลา)

หัวข้อ When time expires..

 • There is a grace period when open attempts can be summited, but no more questions answered : นักศึกษาสามารถส่งคำตอบหลังเวลาแบบทดสอบหมดได้ในช่วงเวลาผ่อนผันเพิ่มเติมที่กำหนด แต่ไม่สามารถทำแบบทดสอบเพิ่มได้ จะเข้าไปกดส่งคำตอบที่ยังไม่ได้กดส่งได้เท่านั้น

 • โดยท่านสามารถกำหนดช่วงเวลาที่จะให้นักศึกาาเข้ามาส่งข้อสอบได้โดยกด Turn On ตรงปุ่ม Enable บริเวณ Submission grace period ดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถระบุวันเวลาตั้งแต่นาที

ท่านสามารถกำหนดช่วงเวลาให้นักศึกษาเข้ามาส่งข้อสอบได้เป็นหน่วย วินาที นาที ชั่วโมง วัน และ สัปดาห์ ดังภาพประกอบด้านล่าง ทีมงานขอแนะนำให้ท่านตั้งเวลาในการส่งเป็นช่วงกว้างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาส่งได้ทันเวลา เช่น 3 วัน หรือ 1 สัปดาห์เป็นต้น (ส่วนนี้ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้นักศึกษาทำข้อสอบต่อหรือทำใหม่ เป็นเพียงการกดส่งข้อสอบเท่านั้น เสมือนการทำข้อสอบเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งคืนให้อาจารย์ตรวจ การตั้งค่านี้จะเป็นการเปิดรับคำตอบของนักศึกษานั่นเอง)

จากนั้นตั้งค่าที่ Grade Attempts allowed เป็น 2 และ Grading method เป็น First attempt

และที่ Question behavior ที่ Each attempt builds on the last ให้เป็น Yes

เมื่อตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วกด Save และแจ้งให้นักศึกษาเข้ามาส่งคำตอบเข้าระบบอีกครั้ง ภายในเวลาที่ได้ขยายเพิ่มให้

หรือแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ทำการบังคับส่งคำตอบ

กรณีนี้เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขด้วยการเขียนโค้ด ซึ่งอาจใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วันทำการในการดำเนินการ หากท่านไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการแจ้งให้นักศึกษาเข้ามาส่งในระบบได้ ท่านสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ทีมงานดังนี้

 1. รหัสกระบวนวิชา

 2. ระบบที่ท่านใช้ (KC Moodle หรือ Exam Moodle)

 3. Quiz ที่นักศึกษาไม่ได้กดส่ง

การตั้งค่าเพื่อให้นักศึกษา สามารถทำข้อสอบใหม่อีกครั้งโดยไม่กระทบกับคนอื่นๆ

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ User Override

ซึ่งจะสามารถตั้งค่าให้นักศึกษารายคน สามารถเข้าทำข้อสอบตามวันเวลาที่กำหนดขึ้นมาใหม่ และสามารถปรับแต่งเวลาได้ เช่น นักศึกษาเน็ตหลุดก่อนส่งข้อสอบ 10 นาที ท่านสามารถตั้งค่าเพิ่มเวลาให้เฉพาะนักศึกษาคนนี้ให้ทำต่อได้อีก 10 นาที เป็นต้น

pageUser Overrides

นักศึกษาไม่สามารถทำข้อสอบได้แม้ว่าจะทำตามเงื่อนไขถูกต้อง

กรณีที่ 1 การตั้งค่าเงื่อนไขผิดพลาด

ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขที่ท่านตั้ง ว่าได้ทำการสร้างเงื่อนไขไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ ในบางกรณีที่มีชื่อ Activity ซ้ำกัน อาจทำให้เกิดการสร้างเงื่อนไขผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น ต้องการให้นักศึกษาทำขั้นตอนที่ 1 ก่อน จึงจะสามารถไปยังขั้นตอนที่ 2 ได้ แต่ท่านมี Activity ขั้นตอนที่ 1 อยู่ 2 Activity เช่น

 • ขั้นตอนที่ 1 ยอมรับคำชี้แจง (Activity ที่ 1)

 • ขั้นตอนที่ 1 ยอมรับคำชี้แจง (Activity ที่ 2)

 • แบบทดสอบที่ 1(Activity ที่ 3)

ท่านตั้งเงื่อนไขในส่วนของ Activity ที่ 3 ว่าต้องทำขั้นตอนที่ 1(Activity ที่ 1) ก่อนจึงจะเข้าทำได้ แต่ท่านซ่อนส่วนนี้ไว้ นักศึกษาจึงเห็นแค่ ขั้นตอนที่ 1(Activity ที่ 2) เมื่อทำขั้นตอนที่ 1 เสร็จแล้วจึงไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบที่ 1(Activity ที่ 3) ได้ เพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เป็นต้น

กรณีที่ 2 นักศึกษาไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด

บางกรณี นักศึกษาไม่ได้เข้าทำตามขั้นตอนจึงทำให้ไม่สามารถเข้าสอบได้ เช่น

 • ขั้นตอนที่ 1 ยอมรับคำชี้แจง (Activity ที่ 1)

 • ขั้นตอนที่ 2 ดูคลิปสาธิตการตั้งกล้อง (Activity ที่ 2)

 • ข้อสอบปรนัย (Activity ที่ 3)

 • ข้อสอบอัตนัย (Activity ที่ 4)

สมมุติว่าท่านตั้งเงื่อนไขแต่ละ Activity ไว้ว่าจะต้องทำ Activity ก่อนหน้าให้สำเร็จก่อน จึงจะเข้าทำได้ เช่น

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องทำขั้นตอนที่ 1 ให้เสร็จก่อน ขั้นตอนที่ 3 ก็กำหนดว่าจะต้องทำขั้นตอนที่ 2 ให้เสร็จก่อน ขั้นตอนที่ 4 กำหนดเงื่อนไขไว้ว่าต้องทำขั้นตอนที่ 3 ให้เสร็จก่อน กล่าวคือ การตั้งค่านี้จะบังคับให้ทำตามลำดับ ทำข้อที่ 1 > ข้อที่ 2 > ข้อที่ 3 > ข้อที่ 4 นั่นเอง

หากนักศึกษาทำขั้นตอนที่ 1 และไปยังขั้นตอนที่ 3 ก็จะทำให้ไม่สามารถเข้าทำข้อสอบปรนับในขั้นตอนที่ 3 ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต้องทำข้อที่ 1 จึงจะเข้าทำข้อที่ 2 ได้ เมื่อทำข้อที่ 2 สำเร็จจึงจะไปข้อที่ 3 ได้ เป็นต้น)

ซึ่งในกรณีอาจมีการทำผิดเงื่อนไขในส่วนอื่นๆร่วมด้วย หากไม่ได้เกิดจากการตั้งค่าในส่วนนี้แนะนำให้ท่านดูหัวข้ออื่นเพิ่มเติม หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่

Last updated