OU multiple response

การสร้างโจทย์แบบหลายตัวเลือก หลายคำตอบ และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่เฉพาะทาง เหมาะสำหรับโจทย์คำถามที่มีมากกว่าหนึ่งคำตอบ โดยอาจารย์กำหนดตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูก ถ้ามีตัวเลือกที่ถูกต้อง n ข้อ ดังนั้นแล้วนักศึกษาจะได้คะแนนเป็น 1/n แต้มในตัวเลือกแต่ละข้อที่ตอบถูก และจะเสียคะแนน 1/n แต้มในแต่ละข้อที่ตอบผิด

Last updated