Essay Box

ส่วน Question Name คือส่วนสำหรับระบุให้กับตัวท่านเอง ว่าคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาจะไม่เห็นข้อความในส่วนนี้

ส่วน Question Text คือส่วนที่แสดงผลให้นักศึกษาเห็น

การตั้งค่าคำถามแบบ Essay Box

Response format

มี 2 รูปแบบ ได้แก่ HTML editor และ Plain text แนะนำให้เลือก Plain text

Input box size

ท่านสามารถเลือกจำนวนบรรทัดได้ ตั้งแต่ 5 - 40 lines

Question Text

กรอกคำถามของท่านที่นี่

Manage Questions

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อย ในหน้า Manage Questions จะปรากฏข้อมูลคำถามแบบ Essay Box ที่ท่านทำการสร้างดังภาพประกอบด้านล่าง

การแสดงผล Essay Box

Last updated