การสร้าง คำถามใหม่ 32 รูปแบบ (Question type)

ท่านสามารถสร้างคำถามเหล่านี้ได้ทั้งในระบบ KC Moodle และ Exam Moodle

รูปแบบคำถามทั้งหมดในระบบ KC Moodle และ Exam Moodle ในปัจจุบัน (ข้อมูลเมื่อ 5 ตุลาคม 2564) มีดังนี้

  • ระบบ KC Moodle มีทั้งหมด 19 รูปแบบ

  • ระบบ Exam Moodle มีทั้งหมด 32 รูปแบบ

การตั้งค่าทั่วไปในการสร้างคำถามรูปแบบต่างๆ

เมื่อกดสร้างคำถามในรูปแบบต่างๆ จะปรากฏหน้าการตั้งค่าทั่วไปดังภาพด้านล่างเสมอ

1. ส่วนของ Question Name

เป็นส่วนที่แสดงในท่านเห็นเวลาที่ท่านเลือกคำถามนี้เข้าสู่ระบบ แนะนำให้ทำการตั้งชื่อตามประเภทของคำถาม และ note อื่นๆ เพื่อให้อาจารย์ทราบว่าข้อคำถามนี้เป็นประเภทไหนและถามเกี่ยวกับอะไร ส่วนนี้นักศึกษาจะไม่เห็น อาจารย์เท่านั้นที่จะเห็นส่วนนี้

2. ส่วนของ Question Text

เป็นส่วนของโจทย์ หรือ คำถามที่ใช้ถามนักศึกษา

ตัวอย่างการแสดงผลของ Question Name และ Question text เมื่อสร้างคำถามเสร็จ

3. Default Mark หรือ ค่าคะแนนเริ่มต้นของข้อนี้

โดยปกติระบบจะกำหนดค่าไว้ที่ 1 คะแนน หากท่านต้องการปรับคะแนนท่านสามารถแก้ไขคะแนนที่ส่วนนี้ได้ หรือ แก้ไขในภายหลังบริเวณหน้ารวมคำถามทั้งหมดก็สามารถทำได้เช่นกัน

4. Shuffle the choices การสุ่มสลับตัวเลือก

ท่านสามารถเปิดการใช้งานสลับตัวเลือกได้ดังภาพประกอบด้านบน

5. Answer หรือส่วนของคำตอบ

รูปแบบคำตอบและคำถามจะแต่งต่างกันตามประเภทของคำถามที่ท่านเลือก ดังตัวอย่างจะเป็นรูปแบบ Multiple Choices ซึ่งจะมีส่วนให้ท่านกรอกคำตอบ ดังภาพ

Grade หรือการกำหนดคะแนน ของตัวเลือกนั้น

โดยในคำตอบแต่ละตัวเลือกนั้นจะมีส่วน Grade ให้ท่านกำหนด ได้แก่ None (ไม่ให้คะแนนหากตอบตัวเลือกนี้), -100% ไปจนถึง 100% โดยการกำหนดคะแนนนี้จะต้องมีผลรวมทุกข้อเป็น 100%

ค่า 100% จะสอดคล้องกับ Default mark ที่ท่านตั้งค่าไว้

ตัวอย่างเช่น หากท่านกำหนด Default mark ไว้ที่ 10 คะแนน เมื่อท่านกำหนดคะแนนตัวเลือก 2 ตัวเลือก ไว้ที่ 50%ทั้งสองตัว ตัวเลือกข้อ1. กำหนด 50% ตัวเลือกข้อ 2. กำหนด 50% ตัวเลือกข้อ 3. กำหนด 0% ตัวเลือกข้อ 4. กำหนด None ข้อ 1 และข้อ 2 จะคิดคะแนนเป็นข้อละ 5 คะแนน หรือ หากท่านกำหนด 1 ข้อเป็น 100% และข้ออื่นๆเป็น 0% หรือ None ข้อถูกต้องก็จะคิดคะแนนเป็น 10 คะแนน นั่นเอง

การตั้งค่าคะแนนของข้อคำถาม

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนแต่ละแบบ

Default Mark : คะแนนเริ่มต้นของคำถาม(Question)แต่ละข้อ

Total of mark : คะแนนรวมของข้อคำถาม(Question)แต่ละข้อ

Maximum Grade : คะแนนสูงสุดของ Quiz (Quiz นี้เก็บกี่คะแนน) ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนคะแนนรวมของข้อคำถามเพื่อให้ได้ค่าตาม Maximum Grade ที่กำหนด

ท่านสามารถแก้ไขคะแนนในส่วนนี้ก่อน หรือ หลังจากที่นักศึกษาทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว

Default mark

นอกจากการตั้งค่าในส่วน Default Mask ในหน้าสร้างคำถามแล้ว ท่านยังสามารถแก้ไขคะแนนในแต่ละข้อคำถาม ของท่านได้ที่บริเวณขวามือของข้อคำถามดังภาพด้านล่าง ส่วนนี้จะเป็นการแก้คะแนน Default mark ของท่านแบบทันที ท่านสามารถปรับแก้คะแนนในข้ออื่นๆได้ด้วยวิธีการเดียวกัน

โดยกดเครื่องหมายดินสอ และแก้ไขคะแนน จากนั้นกด Enter เพื่อบันทึกคะแนนของท่าน โดยคะแนนส่วนนี้จะแปลงให้เป็นคะแนนเต็มตาม Maximum grade ที่ท่านตั้งไว้ เช่น ตั้ง Maximum grade ไว้ที่ 10 คะแนน มีคำถาม 20ข้อ ข้อละ 1 คะแนน(รวมคะแนนทั้งหมดเป็น 20 คะแนน) คะแนนในหน้าเกรดจะถูกปรับสัดส่วนให้ผลรวมเท่ากับ 10 ตาม Maximum grade ที่ตั้งไว้ กล่าวคือแต่ละข้อจะมีค่รา 0.5 คะแนน เป็นต้น

Maximum grade

คะแนนสูงสุด หรือ คะแนนรวมทั้งหมดของ Quiz นี้ ในส่วนนี้จะเป็นคะแนนสูงสุดที่ท่านสามารถให้ได้ หากคะแนนในรายข้อของท่านมีค่าคะแนนมากกว่า Maximum Grade ระบบจะทำการปรับเปลี่ยนสัดส่วนคะแนนเพื่อให้ได้ผลรวมตามที่ตั้งค่า Maximum Grade ไว้

ยกตัวอย่างเช่น หากท่านตั้ง Maximum Grade ไว้ที่ 10 คะแนน แต่ท่านมีข้อคำถาม 10 ข้อให้ข้อละ 2 คะแนน รวมทุกข้อมี 20 คะแนน แต่ท่านตั้ง Maximum Grade ไว้ที่ 10 คะแนน เท่านั้น ระบบจะทำการปรับสัดส่วนคะแนนใหม่เป็น ข้อละ 1 คะแนน เพื่อให้ผลรวมทั้งหมดเท่ากับ Maximum Grade ที่ 10 คะแนน นั่นเอง

ตัวอย่างการตั้งค่า Max Garde

คะแนนทั้งหมดของข้อคำถามมี 17 คะแนน ตั้งค่า Maximum Grad เป็น 50 คะแนน

นักศึกษาทำถูก 4 คะแนน ข้อจากคะแนนเต็ม 17 คะแนน (คะแนนดิบ) คะแนนในหน้าเกรดที่ถูกคำนวณตาม Maximum Grade จึงเท่ากับ 11.76 จาก 50 คะแนน ดังภาพ

หากท่านเลือกแสดงผลคะแนน (6.Review Options การแสดงเฉลยหลังสอบ) ระบบจะแสดงหน้าต่างดังภาพด้านล่าง โดยแสดงคะแนนที่นักศึกษาทำถูก รวมถึงเกรดหรือคะแนนสุดท้ายที่มีการปรับสัดส่วนแล้วดังภาพด้านล่าง

Total of mark

ในส่วนนี้จะเป็นการรวมคะแนนแต่ละข้อว่า คะแนนแต่ละข้อที่ท่านกำหนดไว้รวมเป็นกี่คะแนน จากภาพข้อคำถามทั้งหมดรวมกันเป็น 17 คะแนน ซึ่งตั้งค่า Maximum Grade ไว้เพียงแค่ 10 คะแนน ในส่วนนี้หากเริ่มมีการคิดคะแนน ระบบจะปรับสัดส่วนเพื่อให้เป็น 10 คะแนน

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าคะแนนแต่ละแบบ

Default Mark : คะแนนเริ่มต้นของคำถาม(Question)แต่ละข้อ

Total of mark : คะแนนรวมของข้อคำถาม(Question)แต่ละข้อ

Maximum Grade : คะแนนสูงสุดของ Quiz (Quiz นี้เก็บกี่คะแนน) ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนคะแนนรวมของข้อคำถามเพื่อให้ได้ค่าตาม Maximum Grade ที่กำหนด

ท่านสามารถแก้ไขคะแนนในส่วนนี้ก่อน หรือ หลังจากที่นักศึกษาทำข้อสอบเรียบร้อยแล้ว

การสร้างคำถามรูปแบบต่างๆ อย่างละเอียด

ท่านสามารถดูวิธีการสร้างคำถามรูปแบบต่างๆ ได้โดยไปยังแถบซ้ายมือหัวข้อ การสร้างคำถามใหม่ 32 รูปแบบ(Question type) แล้วกดเครื่องหมายลูกศรชี้ลงด้านล่าง บริเวณด้านขวามือจากหัวข้อนี้ ดังภาพประกอบด้านล่าง เนื่องจากข้อคำถามมีจำนวนมากถึง 32 รูปแบบ ทีมงานจะคอยทยอยอัพเดทข้อมูลรูปแบบคำถามให้ครบถ้วนอีกครั้ง ท่านสามารถเข้ามาที่คู่มือนี้อีกครั้งเพื่อดูข้อมูลที่ทำการอัพเดท

Last updated