การซ่อนและการแสดงผลแบบทดสอบ (Hide/Unhide Quiz)

ท่านสามารถซ่อน หรือ ยกเลิกการซ่อน Quiz ได้โดยวิธีการดังนี้

1. กดปุ่ม Turn Edit On ปุ่มสีม่วง บรืเวณมุมขวาบนของคอร์ส

2. ไปยัง Quiz ที่ท่านต้องการซ่อน

3. กดปุ่ม Edit แล้วเลือกเมนู Hide

4. "Hidden from students"

เมื่อ Quiz นี้ถูกซ่อนจากนักศึกษาแล้ว จะแสดงสถานะใต้ไอคอน Quiz ว่า "Hidden from students" ดังภาพประกอบด้านล่าง

หากท่านต้องการยกเลิกการซ่อน หรือ แสดง Quiz ที่ถูกซ่อนไว้ ท่านสามารถดำเนินการตามข้อ 1-3 แล้วเลือกเมนู Show ดังภาพประกอบด้านล่าง ระบบจะแสดง Quiz นี้ให้นักศึกษาเห็นทันทีที่ท่านกด

ข้อสอบจะไม่ปรากฏขึ้นให้น.ศ.เห็นจนกว่าอาจารย์จะเป็นคนทำการยกเลิกการซ่อนเท่านั้น

Last updated