Calculated simple

เป็นโจทย์คำนวนอย่างง่าย โดยคำถามจะสุ่มตัวเลขออกมาจากชุดตัวเลขและตัวแปรที่กำหนดไว้ จุดเด่นของคำถามประเภทนี้คือมีฟีเจอร์ในการคำนวนให้เลือกใช้สร้างคำถามได้หลากหลาย และมีหน้าต่างการสร้างที่เข้าใจง่าย

การสร้างคำถาม Calculated simple

  • สร้างคำถามและใส่ตัวแปรไว้ในเครื่องหมายปีกนก {}

  • ใส่สูตรที่ใช้ตัวแปรที่ใส่ไว้ และตั้งค่าความคลาดเคลื่อน

  • กำหนดช่วงของชุดตัวแปรที่จะสุ่มปรากฏในโจทย์

  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลใน Role Teacher

  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลใน Role Student

ตัวอย่างการสร้างโจทย์

Last updated