Calculated simple

เป็นโจทย์คำนวนอย่างง่าย โดยคำถามจะสุ่มตัวเลขออกมาจากชุดตัวเลขและตัวแปรที่กำหนดไว้ จุดเด่นของคำถามประเภทนี้คือมีฟีเจอร์ในการคำนวนให้เลือกใช้สร้างคำถามได้หลากหลาย และมีหน้าต่างการสร้างที่เข้าใจง่าย

การสร้างคำถาม Calculated simple

  • สร้างคำถามและใส่ตัวแปรไว้ในเครื่องหมายปีกนก {}
  • ใส่สูตรที่ใช้ตัวแปรที่ใส่ไว้ และตั้งค่าความคลาดเคลื่อน
  • กำหนดช่วงของชุดตัวแปรที่จะสุ่มปรากฏในโจทย์
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลใน Role Teacher
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงผลใน Role Student
หน้าต่างการสร้างโจทย์ในคำถามประเภท Calculated simple
หน้าต่างการตั้งค่าส่วนของหน่วยวัดเช่นเดียวกับคำถามประเภท Numerical

ตัวอย่างการสร้างโจทย์