การดูผลคะแนน Quiz และ Grade แบบแบ่ง Sections

วิธีการตั้งค่าเพื่อให้สามารถดูผลคะแนนแบบแบ่ง Section ได้

1.ทำการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้เรียบร้อย

ท่านจะต้องทำการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้เรียบร้อยก่อน โดยเมื่อทำการแบ่งกลุ่มแล้วจะปรากฏชื่อกลุ่มในหัวข้อ Group ของเมนู Participants ดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถดูวิธีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาได้โดยดูจากหัวข้อ การแบ่งกลุ่มนักศึกษา

2.ตั้งค่า Course ของท่านให้เป็นแบบแบ่งกลุ่ม Separate Group

  1. ไปที่เครื่องหมายฟันเฟือง หรือ Edit Setting

  2. ไปยังหัวข้อ Groups

  3. ไปยัง Group Mode เลือก Separate groups

  4. กด Save and display

วิธีการเลือกดูแบบแบ่ง Section

เมื่อท่านตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏเมนู Separate groups บริเวณด้านบนของขอ้มูลนักศึกษาดังภาพด้านล่าง ท่านจะสามารถเลือกดูคะแนนนักศึกษาราย Section ที่ท่านทำการแบ่งไว้ได้ด้วยการกดเมนูแบบ Dropdown list

ดูผ่าน Quiz > Attempts (หรือ Quiz > Result)

ดูผ่านเมนู Grades

Last updated