Freehand drawing (ETH)

โจทย์ประเภทนี้ทางนักศึกษาจะต้องวาด(หรือเขียน)คำตอบลงในรูปภาพที่อาจารย์กำหนดมาให้

General

 • Task title ตั้งชื่อ Quiz
 • Max points ตั้งค่าคะแนนในโจทย์ข้อนี้
 • Stem สำหรับเขียนคำถามของโจทย์ข้อนี้

Background image

 • File สำหรับอัปโหลดไฟล์ที่ใช้เป็นโจทย์ใน Quiz ข้อนี้ รองรับไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 80MB และมีนามสกุลต่อไปนี้
  • Image (GIF) .gif
  • Image (JPEG) .jpeg .jpg
  • Image (PNG) .png
  • Image (SVG+XML) .svg
 • Drawing size สำหรับการตั้งค่าพื้นที่ในการวาดของนักศึกษา มีหน่วยเป็น px(pixel)
  • Preserve aspect ratio เปิดการตั้งค่าส่วนนี้เพื่อรักษาอัตราส่วนภาพไว้
 • Drawing mode โหมดการวาดภาพ ประกอบด้วย Standard Mode และ Advance Mode ความแตกต่างกันคือแถบเครื่องมือด้านซ้าย ที่ Advance Mode จะมีเครื่องมือให้ใช้มากกว่า
ตัวย่างโจทย์และหน้าต่างการวาดรูปที่นักศึกษาจะเห็น (Advance Mode)