การนำเข้าคำถาม Multiple Choice ด้วย Aiken format

การเตรียมไฟล์ Plain Text (.txt) เพื่อนำเข้าข้อสอบรูปแบบ Multiple Choice แบบ Aiken Format

สามารถใช้โปรแกรม Notepad หรือ Microsoft Word ในการสร้างไฟล์ชุดข้อสอบรูปแบบ Multiple Choice โดยนำเข้าคำถามหรือข้อสอบจำนวนมากได้ แต่จะต้อง Save เป็นไฟล์ Plain Text (.txt) รายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขสำคัญ

  1. Save เป็นไฟล์ Plain Text (.txt)

  2. ส่วนของตัวเลือกต้องเป็นภาษาอังกฤษ ตัวใหญ่เท่านั้น โดยใช้รูปแบบ A. (1เคาะ)ตามด้วยตัวเลือก หรือ A)(1เคาะ)ตามด้วยตัวเลือก ดังภาพประกอบด้านล่าง

  3. ส่วนของคำถามต้องใส่เครื่องหมาย ? ท้ายคำถามเสมอ

  4. เคาะ 1 บรรทัด ระหว่างข้อถัดไป

  5. ส่วนเฉลยต้องอยู่บรรทัดสุดท้ายและใช้รูปแบบตัวใหญ่ทั้งหมด ANSWER: A

  6. ทำตามรูปแบบตามตัวอย่างให้ครบถ้วนทุกส่วน (ส่วนของคำถามลงท้ายด้วยเครื่องหมาย ? หลังจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่เป็นตัวเลือก แล้วเคาะบรรทัดตัวเลือกแต่ละตัวเลือก บรรทัดสุดท้ายคือเฉลยคำตอบ)

สร้างไฟล์ชุดข้อสอบโดยเซฟเป็นไฟล์ Plain Text (.txt)

โดยจะต้องใช้ format คำถาม 1 บรรทัดลงท้ายด้วย Question Mark ? หลังจากนั้น เริ่มบรรทัดใหม่เป็นตัวเลือก และบรรทัดสุดท้ายคือเฉลยคำตอบ ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

ทีมงานขอแนะนำให้ท่านใช้โปรแกรม Notepad ในการบันทึกไฟล์ หรือ หากท่านเก็บคำถามไว้ในโปรแกรม Microsoft Word ให้ท่านคัดลอกข้อมูลลงใน Notepad เพื่อลด Error ที่อาจเกิดขึ้นได้จากโปรแกรม Microsoft Word

บันทึกเป็นไฟล์ Plain Text (.txt)

วิธีนำเข้าข้อสอบในระบบ

ท่านสามารถ Import Question ได้โดยการไปที่เมนู Question Bank แล้วเลือกแถบ "Import" จะปรากฎหน้าต่างดังภาพประกอบด้านล่างนี้

ให้เลือกรูปแบบ Aiken format (ตัวเลือกแรก) หลังจากนั้นนำไฟล์ที่เตรียมไว้อัพโหลดเข้าไปในระบบ ระบบจะทำการนำเข้าคำถามรูปแบบ Multiple Choice ให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ

หากเกิด Error และไม่สามารถนำเข้าคำถามได้โปรดตรวจสอบรูปแบบชุดคำถามของท่านอีกครั้ง

General

ท่านสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บคำถามของท่านได้ที่หัวข้อ General

Import category เลือกหมวดหมู่คำถามที่ท่านต้องการ

Match grades ตั้งแบบ Default ด้วย Error if grade not listed

Stop on error หยุดนำเข้าเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

Import questions from file

เลือกไฟล์ที่ท่านเตรียมไว้ (ขนาดไม่เกิน 80MB) หรือลากไฟล์ของท่านวางไว้ในกล่องเส้นประ จากนั้นกดปุ่ม Import

ระบบจะนำเข้าคำถามของท่านเข้าสู่ Question Bank

Last updated