การนำออกไฟล์ข้อคำถาม (Export question to file)

ท่านสามารถ Export Question ได้โดยการไปที่เมนู "Export" ระบบจะปรากฎหน้าต่างดังภาพ

File format

ท่านสามารถเลือกรูปแบบไฟล์สำหรับนำออกได้ ดังนี้

  • Aiken format

  • CSV format

  • GIFT format

  • Moodle XML format

  • Print out for review

  • XHTML format

General

Export category ท่านสามารถเลือก Export จาก Category ที่ท่านต้องการ และสามารถเลือกเปิดฟังก์ชั่น Write category to file และ Write context to file ได้

ขั้นตอนการ Export question to file

1.เลือกรูปแบบไฟล์ที่ท่านต้องการ

Last updated