การดูและดาวน์โหลดคำตอบของนักศึกษา (Responses)

ท่านสามารถดูคำตอบของนักศึกษาได้โดยเข้าดูผ่านเมนู Responses หรือ Review Attempt มีรายละเอียดดังนี้

เมนู Responses

1.ไปยัง Quiz ที่ท่านต้องการ

2.เมนู Setting หรือ สัญลักษณ์ฟันเฟืองบริเวณขวาดังภาพ

3.เลือกเมนู Response

4.ระบบจะแสดงคำตอบที่นักศึกษาตอบดังภาพด้านล่าง

5.การดาวน์โหลดคำตอบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดคำตอบทั้งหมดได้โดยกดปุ่ม Downloads บริเวณด้านบนแถบรายละเอียดคำตอบของนักศึกษา Download table data as..

เมนู Attempts

1.ไปยังปุ่ม Review attempt

2.ระบบจะแสดงหน้าคำตอบของนักศึกษารายบุคคล ดังภาพประกอบด้านล่าง

เมนู Downloads Essay Submission

เมนูนี้จะเป็นการดาวน์โหลดข้อคำถามรูปแบบ Essay หรือแบบเรียงความที่นักศึกษาตอบไว้ในระบบ ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปตรวจให้คะแนนและกรอกคะแนนในภายหลังได้

เมื่อกดแล้วจะพบกับหน้า Set preferences ดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถกดปุ่ม Download เพื่อโหลดคำตอบของนักศึกษาได้ทันที

Last updated