การแสดงผลเกรดแบบ Letter

การแสดงผลเกรด นอกจากการแสดงเป็นแบบตัวเลขแล้ว ระบบยังสามารถแสดงผลเป็นแบบ Letter (A+ , A , B , ....)ได้ด้วยเช่นกัน โดยอาจารย์สามารถปรับเกณฑ์คะแนนของคอร์สได้ที่ Grades >> Letters >> Edit

โดยจะเป็นการตั้งเกณฑ์คะแนนของทั้งคอร์ส

และสามารถตั้งค่าการแสดงผลเกรดในน.ศ.เห็นได้ที่ Grades >> Setup >> Gradebook Setup >> เลือก Grade item ที่ต้องการ >> Edit Setting >> Show more >> Grade display type >> Letter(Real)

ระบบจะแปลงคะแนนที่เป็นตัวเลขให้กลายเป็นเกรด Letter โดยอิงจากเกณฑ์ที่ตั้งค่าไว้โดยอัตโนมัติ

Last updated