Concordance of judgment

เป็นรูปแบบข้อสอบสำหรับทดสอบการฝึกและประเมินผลการตัดสินใจทางวิชาชีพหรือจริยธรรมจากวิจารณญาณของน.ศ. โดยมีสถานการณ์จำลองให้ ข้อสอบประเภทนี้จะคล้ายกับข้อสอบประเภท Concordance of reasoning แต่จุดเด่นของข้อสอบแบบ judgment จะแบ่งกระบวนการออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ สถานการณ์จำลอง , ตัวเลือก และ การตัดสินใจ

Default mark

 • General feedback เป็นฟีดแบ็คทั่วไปที่ไม่เหมือนกับฟีดแบ็คแบบเฉพาะเจาะจงกับประเภทคำถามและคำตอบที่น.ศ.ตอบมา ส่วนนี้จะขึ้นฟีดแบ็คให้น.ศ.ทุกคนเหมือนกันหมด ใช้สำหรับ guide น.ศ. หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น.ศ.ควรทราบ ในกรณีที่น.ศ.ไม่เข้าใจโจทย์

 • ID number

 • Display the situation (question text) ตั้งค่าให้มีคำถามแสดงสถานการณ์จำลอง (No / Yes)

 • Display the "This question is outside my field of competence" field ตั้งค่าให้มีช่อง "โจทย์ข้อนี้เกินขอบเขตของน.ศ." (No / Yes)

 • Label of "Situation" field สำหรับใส่ชื่อสถานการณ์ เช่น "สถานกาณ์ที่โรงพยาบาล"

 • Label of "Option" field สำหรับใส่หัวข้อตัวเลือก เช่น "น.ศ.สังเกตว่าพฤติกรรมดังต่อไปนี้..."

 • Option สำหรับใส่ตัวเลือก

 • Label of "Your hypothesis or option is" field สำหรับใส่หัวข้อ "สมมติฐานหรือทางเลือกของน.ศ.คือ..." เช่น "น.ศ.พบว่าพฤติกรรมนี้..."

 • Display the "Comments" field ตั้งค่าให้มีช่องคอมเมนท์ (No / Yes)

 • Label of "Comments" field สำหรับใส่หัวข้อคอมเมนท์

Answer

 • Choice 1 ตัวเลือกที่ 1 เช่น "(พฤติกรรมนี้)ไม่สามารถยอมรับได้"

 • Number of panelists ตั้งค่าจำนวนผู้เข้าร่วม

 • Feedback สำหรับฟีดแบ็คเมื่อน.ศ.เลือกตอบตัวเลือกนี้

Last updated