Ordering

โจทย์คำถามประเภทเรียงลำดับประโยคสั้นๆหลายประโยคที่จะแสงดผลแบบสุ่มให้ถูกต้อง โดยวิธีการลากวาง

Default mark

 • Layout of items ตั้งค่าตำแหน่งการวางตัวเลือก (แนวตั้ง/แนวนอน)

 • Item selection type ตั้งค่าให้เลือกใช้ตัวเลือกทั้งหมดที่แสดงหรือเลือกใช้บางส่วน

  • Select all items เลือกใช้ทั้งหมด

  • Select a random subset of items เลือกใช้บางส่วนที่ระบบสุ่มมาให้

  • Select a contiguous subset of items เลือกใช้บางส่วนแต่แต่ละส่วนนั้นต่อเนื่องกัน

 • Size of subset กำหนดจำนวนของตัวเลือกที่จะแสดงผลเมื่อโจทย์ปรากฏขึ้นใน Quiz

 • Grading type ตั้งค่าการให้คะแนน

 • Grading details ตั้งค่าการแสดงรายละเอียดการคำนวนและให้คะแนนในหน้ารีวิวคำตอบของนักศึกษา (เปิด/ซ่อน)

 • Number the choices? ตั้งค่ารูปแบบของลำดับของตัวเลือกในโจทย์

Draggable item

ตัวอย่างโจทย์ Ordering

Last updated