Ordering

โจทย์คำถามประเภทเรียงลำดับประโยคสั้นๆหลายประโยคที่จะแสงดผลแบบสุ่มให้ถูกต้อง โดยวิธีการลากวาง

Default mark

 • Layout of items ตั้งค่าตำแหน่งการวางตัวเลือก (แนวตั้ง/แนวนอน)
 • Item selection type ตั้งค่าให้เลือกใช้ตัวเลือกทั้งหมดที่แสดงหรือเลือกใช้บางส่วน
  • Select all items เลือกใช้ทั้งหมด
  • Select a random subset of items เลือกใช้บางส่วนที่ระบบสุ่มมาให้
  • Select a contiguous subset of items เลือกใช้บางส่วนแต่แต่ละส่วนนั้นต่อเนื่องกัน
 • Size of subset กำหนดจำนวนของตัวเลือกที่จะแสดงผลเมื่อโจทย์ปรากฏขึ้นใน Quiz
 • Grading type ตั้งค่าการให้คะแนน
 • Grading details ตั้งค่าการแสดงรายละเอียดการคำนวนและให้คะแนนในหน้ารีวิวคำตอบของนักศึกษา (เปิด/ซ่อน)
 • Number the choices? ตั้งค่ารูปแบบของลำดับของตัวเลือกในโจทย์

Draggable item

ตัวอย่างหน้าต่างการตั้งค่า Draggable item

ตัวอย่างโจทย์ Ordering