การดูผลคะแนนแบบทดสอบ (Quiz Result)

ท่านสามารถเข้าดูรายงานผลของแบบทดสอบ ได้ 2 วิธีหลัก ได้แก่

การเข้าดูผ่านปุ่ม Attempts ในหน้าแรกของ Quiz

Attempts หรือการเข้าทำข้อสอบของนักศึกษา จะแสดงจำนวนการเข้าทำดังภาพด้านล่าง

จากตัวอย่าง กระบวนวิชา 001118 Fundamental Writhing (2/2020) Quiz In-class Writing 1 (Section 1)นี้มีนักศึกษาเข้าทำแบบทดสอบ 20 คน

เมื่อกดปุ่ม "Attempts : 20" ระบบจะแสดงเมนูต่างๆ และรายละเอียดคำตอบของนักศึกษาแต่ละคนบริเวณด้านล่างของหน้าต่าง ดังภาพด้านล่าง

Separate groups

หากกระบวนวิชาของท่านมีการแบ่ง Section เมนูนี้จะปรากฏขึ้น โดยท่านสามารถเลือกดูคะแนนนักศึกษาราย Section ที่ท่านทำการแบ่งไว้ได้

Display Options

ตัวเลือกการแสดงผล

Regrade all

ท่านสามารถกดปุ่มนี้เพื่ออัพเดทคะแนนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคำตอบ เช่น ท่านได้ทำการแก้ไขโดยการเพิ่มคำตอบให้ตัวเลือกในโจทย์ข้อนั้นมีคำตอบที่ถูกต้องเป็น 2 ข้อ หลังจากนักศึกษาทำข้อสอบไปแล้ว เมื่อทำการแก้ไข Quiz เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม "Regrade all" เพื่อให้ระบบคำนวณคะแนนใหม่อีกครั้งได้

ส่วนแสดงคำตอบของนักศึกษา

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์รูปแบบต่างๆได้ เช่น Comma separated values (.csv), Microsoft Exel (.xlsx), OpenDocument (.ods), Portable Document Format (.pdf) เป็นต้น โดยเลือกที่เมนู Downloads table data as.. และกดปุ่ม Download

การเข้าดูผ่านเมนู Quiz Setting หัวข้อ Results

ท่านสามารถไปยังเมนูส่วนนี้ได้โดยไปที่ Quiz ที่ท่านต้องการและเลือกเครื่องหมายฟันเฟือง จากนั้นไปยังเมนู Results

เมื่อกดปุ่มนี้ระบบจะพาท่านไปยังหน้าคำตอบของนักศึกษา (หน้าเดียวกับเมื่อกดปุ่ม Attempts ในหน้าแรกของ Quiz)

เมนูย่อยต่างๆ ในหัวข้อ Results (Quiz Setting)

เข้าถึงได้จากการกดรูปฟันเฟืองบริเวณมุมขวาของแบบทดสอบจะปรากฏเมนูดังนี้

  • Grades ส่วนนี้จะแสดงคะแนนของผู้เรียนทุกคนที่ทำแบบทดสอบ

  • Responses แสดงผลคำตอบที่ผู้เรียนเลือกตอบ

  • Statistic สถิติต่างๆของแบบทดสอบ

  • Manual grading การให้คะแนนสำหรับแบบทดสอบที่ต้องให้คะแนน เช่น ข้อสอบแบบ essay

  • Export attempts การดาวน์โหลดรายงานการเข้าทำข้อสอบ

  • Download essay submission ดาวน์โหลดคำตอบแบบเรียงความของนักศึกษา

  • Archive ผลการทำแบบทดสอบของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละข้อ แบบละเอียด

  • Quiz exporting การดาวน์โหลดข้อมูลการทำแบบทดสอบ

Last updated