การแบ่งกลุ่มนักศึกษา

ตั้งค่า Course ให้เป็น Separate Group Mode หรือคอร์สแบบแบ่งกลุ่ม เพื่อให้ระบบเปิดฟังก์ชั่นการใช้งานแบบแบ่งกลุ่มนักศึกษา โดยไปยัง หน้าแรก Course > ปุ่มฟันเฟือง > Course Setting > Group > Group Mode > เลือกหัวข้อ Separate Group และทำการแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามวิธีด้านล่าง ซึ่งเป็นเป็น 2 วิธีหลัก ได้แก่

  1. วิธีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาด้วยเมนู Bulk Enrolment

  2. วิธีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาด้วยเมนู Group

ท่านสามารถกำหนดหัวข้อ Force Group Mode เป็น Yes หรือ ได้ โดยมีความแตกต่างกันคือ เมื่อท่านเลือกเปิดการใช้งาน Force Group Mode แล้วระบบจะทำการแบ่ง Activity ทั้งหมดในคอร์สให้เป็นแบบแบ่งกลุ่ม หากท่านตั้งค่า Activity บางส่วนเป็นแบบแบ่งกลุ่มไว้อยู่แล้ว (Group Mode จาก Activity) ระบบจะเลือกทำตามการตั้งค่าหลัก (Force Group Mode จาก Course Setting)ก่อน

1. Bulk Enrolment Menu

ทำการแบ่งกลุ่ม หรือแบ่ง Section ของนักศึกษาภายมในคอร์ส ด้วยวิธีการ Bulk Enrolment วิธีที่สะดวกที่สุดสำหรับการแบ่งกลุ่มในระบบ Moodle วิธีนี้จะต้องเตรียมไฟล์รหัสของนักศึกษา และ แบ่งกลุ่มนักศึกษาด้วยการสร้างคอลัมน์ Section ในตัวไฟล์ หลังจากนั้นทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบบ

โดยจะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมไฟล์และ ขั้นตอนการอัพโหลด มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ขั้นตอนการเตรียมไฟล์

1.ทำการ Download รายชื่อนักศึกษาจากหน้าสำนักทะเบียน http://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/searchcourse.php ซึ่งจะได้ไฟล์ .CSV และนำไปเปิดในโปรแกรม MS Excel หรือ Sheet หรือ ทำการคัดลอกข้อมูลนักศึกษาแล้ววางใน MS Excel

2.ทำการลบให้เหลือแต่คอลัมน์รหัสนักศึกษาเพียงคอลัมน์เดียว

3.เพิ่มชื่อกลุ่มชองท่านในคอลัมน์ที่ 2 ตัวอย่าง ชื่อกลุ่ม SEC และ กรอกชื่อกลุ่มย่อยดังภาพด้านล่าง โดยชื่อหัวข้อในแถวที่ 1 จะไม่ปรากฏในคอร์สจะเป็นเพียงการระบุประเภทของข้องข้อมูลเพียงเท่านั้น

ในส่วนของชื่อกลุ่มนั้น สามารถกำหนดเป็นชื่ออื่นๆได้เช่นกัน เช่น เปลี่ยน SEC เป็น Group ส่วนกลุ่มย่อยกำหนดเป็น Group A หรือ A เป็นต้น ระบบจะทำการแบ่งกลุ่มตามที่ท่านตั้งค่าในส่วนนี้

3.Save เป็นไฟล์ .CSV (Comma delimited)

1.2 ขั้นตอนการอัพโหลด

1.เปิด course ของท่าน แล้วไปที่เมนู Participants (บริเวณแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือ)

2.กดปุ่ม ฟันเฟือง หรือ Setting บริเวณกล่องสีเทาด้านขวามือ แล้วไปที่เมนู "Bulk enrollments" ดังภาพด้านล่าง

3.Upload ไฟล์ .CSV โดยการลากไฟล์มาวางในกล่องเส้นประสีเทา หรือกดปุ่ม Choose a file.. เพื่อเลือกไฟล์

4.จากนั้นตั้งค่าตามต้องการหรือ ไม่ต้องแก้ไขค่าใดๆ(ใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบ) และคลิ๊กที่ปุ่ม “Enroll them to my course

5.ระบบจะทำการ Upload ข้อมูลและจะปรากฏข้อมูลชื่อของนักศึกษาและกลุ่มหรือ Sections ที่ถูกนำเข้าดังภาพประกอบด้านล่าง จากนั้นให้กดปุ่ม “Continue

6.เมื่อกลับมาดูรายชื่อที่ “Participants” จะพบกับรายชื่อนักศึกษาที่ได้เพิ่มเข้าไป

ตัวอย่าง คอร์สที่ทำการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเรียบร้อยแล้วจะปรากฏชื่อกลุ่มในหัวข้อ Group ดังภาพด้านล่าง

2. Group Menu

ท่านสามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษาด้วยการสร้างกลุ่มในระบบได้เอง โดยไปยัง Group Menu หลังจากนั้นท่านสามารถสร้างกลุ่มขั้นมา และ เลือกนำนักศึกษาเข้าไปในกลุ่ม หรือ นำออกจากกลุ่มที่ท่านสร้างได้

2.1 การสร้างกลุ่มในคอร์ส

กรอกข้อมูลดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถกรอกเฉพาะส่วนของชื่อกลุ่มได้ดังตัวอย่าง สร้างกลุ่มชื่อว่า Group A และกด Save Change

2.2 การเพิ่มนักศึกษาเข้ากลุ่มที่สร้าง

เลือกกลุ่มที่ต้องการเพิ่มนักศึกษา จากนั้นดเปุ่ม Add/Remove Users

เมื่อกดแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพด้านล่าง ให้ท่านกดเลือกนักศึกษาที่ต้องการนพเข้ากลุ่มนี้และกดปุ่ม Add

ท่านสามารถเพิ่มนักศึกษา 1 คน เข้าไปหลายกลุ่มได้

ตัวอย่างเช่น ท่านสร้างกลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม A, กลุ่ม B, กลุ่ม SEC001 และ กลุ่ม SEC801

ท่านสามารถเพิ่มนักศึกษาเข้าไปในกลุ่มที่ท่านสร้างมากกว่า 1 กลุ่ม ด้วยการกดปุ่มแก้ไขบริเวณชื่อกลุ่ม บริเวณหัวข้อ Groupsดังภาพด้านล่าง

จากนั้นให้ท่านคลิกที่ช่องว่างกล่องสีขาว และกดลูกศร Down หรือลูกศรชี้ลงด้านล่าง หรือ กดปุ่มเครื่องหมายสามเหลี่ยมชี้ลงด้านล่างบริเวณขวามือของกล่องสีขาวดังภาพด้านล่าง ระบบจะแสดงรายชื่อกลุ่มทั้งหมดในคอร์ส

หลักจากกดเลือกกลุ่มแล้ว ระบบจะแสดงชื่อกลุ่มสีเขียวดังภาพด้านล่าง ให้ท่านกด save เพื่อบันทึกการเพิ่มกลุ่มนี้

เมื่อกด save แล้ว นักศึกษาจะถูกนำเข้าสู่กลุ่มที่ท่านสร้าง และจะปรากฏกลุ่มของนักศึกษาดังภาพด้านล่าง

ตัวอย่าง นักศึกษาอยู่ในกลุ่ม A และ กลุ่ม SEC001

2.3 การนำนักศึกษาออกจากกลุ่มที่สร้าง

ท่านสามารถนำนักศึกษาออกจากกลุ่มที่ท่านสร้างได้โดยวิธีการนำออกรายคน จากเมนู Group > Remove users ดังภาพด้านล่าง หรืแหรือ ทำการลบกลุ่มออกไปโดยดูวิธีการได้ที่หัวข้อ #2.4

2.4 การลบกลุ่ม

เมื่อกดปุ่มลบกลุ่ม ระบบจะยืนยันการลบอีกครั้งดังภาพด้านล่าง เมื่อท่านยืนยันการลบ กลุ่มที่ท่านสร้างจะถูกนำออกจากหน้าข้อมูลนักศึกษาด้วย ตัวอย่างเช่น กำหนดหนักศึกษา 1 คนอยู่กลุ่ม A และ กลุ่ม SEC 001 แต่ทำการลบกลุ่ม A ในสว่นนี้ออก นักศึกษาจะอยู่แค่กลุ่ม SEC 001 เท่านั้น เป็นต้น

Last updated