การแก้ไขคะแนน (Regrade all)

หลังจากที่ท่านตั้งค่าข้อคะแนนของคำถาม เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแก้ไขคะแนนในภายหลังได้โดยการปรับแก้คะแนนและกดปุ่ม Regrade all เพื่ออัพเดทคะแนน

โดยท่านสามารถ Regrade all ได้ทั้งในกรณีที่ตรวจคะแนนผิด หรือ เฉลยผิด หรือ ต้องการให้คะแนนฟรีกับนักศึกษา หรือกรณีอื่นๆที่จำเป็นต้องมีการปรับคะแนนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม

การแก้ไขเฉลย

กรณีที่ท่านเฉลยผิดตัวเลือกทำให้นักศึกษาที่ตอบถูกไม่ได้คะแนน ท่านสามารถตั้งค่าในส่วนนี้ได้เพื่อทำการปรับคะแนนให้นักศึกษาที่ควรได้รับคะแนนด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  1. ไปยัง Quiz ที่ท่านต้องการแก้ไข

  2. ไปยังข้อคำถามที่ท่านต้องการแก้ไข ด้วยเมนู Edit Quiz

  3. แก้ไขการให้คะแนนให้ถูกต้อง เช่น ข้อคำถามนี้ข้อที่ถูกต้องคือข้อ 2 แต่ก่อนหน้านี้ตั้งค่าไว้ว่าข้อที่ 4 คือคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อนักศึกษาตอบข้อ 3 จึงทำให้ไม่ได้คะแนน ให้ท่านทำการแก้ไขเฉลยให้ถูกต้องแล้วกด Save

4. ไปยังหน้า Quiz ของท่านอีกครั้งและกดปุ่ม Attempt

5. กดปุ่ม Regrade all บริเวณด้านล่างหัวข้อ Display option และ อยู่ด้านบนของแถบรายชื่อนักศึกษาดังภาพประกอบ 2 ภาพด้านล่าง

การแก้ไขคะแนนในส่วนที่ระบบยังไม่ได้คะแนน (Manual Grading)

ท่านสามารถแก้ไขคะแนนที่ระบบยังไม่ได้คิดคะแนนได้โดยการกดไปที่ Quiz ที่ท่านต้องการ และ กดเครื่องหมายฟันเฟือง หรือ เมนู Setting > Manual Grading เพื่อให้คะแนนด้วยตัวท่านเอง

โดยในกรณีนี้มักเกิดจากการที่มีรูปแบบคำถามที่ไม่สามารถกำหนดคะแนนได้ เช่น Essay หรือ คำถามที่ท่านไม่ได้กำหนดคำตอบ หรือเกณฑ์การให้คะแนนไว้

การแก้ไขคะแนนรายคนผ่านหน้า Grade

1.ไปยัง Quiz ที่ท่านต้องการ และกดปุ่ม Attempt ดังภาพ

ตัวอย่าง แก้ไขคะแนนในข้อคำถามที่ 6 กดที่กล่องคะแนน - (กล่องสีขาวเส้นขอบสีแดงดังภาพ)

หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม Make comment or override mark ดังภาพด้านล่าง

เมื่อกดแล้วจะพบหน้าต่างใหม่ ไปยังข้อคำถามนั้นๆดังภาพด้านล่าง ท่านสามารถกรอกคะแนนของข้อนี้ได้ที่ช่อง Mark และกด save

เมื่อกด save แล้ว ระบบจะทำการแก้ไขคะแนนให้ท่านทันที(การแสดงผลของเคสตัวอย่างนี้มีการปรับสัดส่วนคะแนนทำให้คะแนนดิบ 3 คะแนนที่กรอกไป กลายเป็น 3.75 คะแนนดังภาพด้านล่าง)

Last updated