แบบทดสอบ (Quiz) คืออะไร?

Quiz คือหนึ่งในวิธีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ เพื่อการเรียนรู้และเพื่อการทดสอบ

Formative Quiz หรือ ทำ Quiz เพื่อการเรียนรู้

โดยมีเป้าหมายคือการตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบกับการนำผลลัพธ์จากการทดสอบมาประเมิน เพื่อให้ผู้สอนได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะกลับไปยังผู้เรียน เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม ดังนี้

  1. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตน และกำหนดเป้าหมายในส่วนที่ต้องเน้น

  2. ช่วยผู้สอนได้รับรู้ส่วนที่ผู้เรียนกำลังมีปัญหา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุด

รูปแบบของ Formative Quiz โดยทั่วไปจะไม่มีการเก็บคะแนนหรือมีคะแนนน้อย เน้นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น

  1. ให้เหตุผลหรือข้อเสนอแนะระหว่างที่ผู้เรียนกำลังทำแบบทดสอบวัดความรู้

  2. ให้ผู้เรียนวาดหรือแสดงแนวคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในหัวข้อที่อาจารย์ได้สอน

  3. ให้เขียนคำจำกัดความเพียงหนึ่งหรือสองประโยค เพื่อระบุประเด็นหลักของการบรรยาย

  4. ส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อรับข้อเสนอแนะในช่วงต้น

Summative Quiz หรือ ทำ Quiz เพื่อการประเมินผล

โดยมีเป้าหมายคือประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างที่ผู้สอนกำหนดขึ้น

รูปแบบของ Summative Quiz ค่อนข้างที่จะมีความชัดเจน คือการเก็บและวัดผลคะแนนในขั้นตอนสุดท้ายของเนื้อหา เพื่อประเมินศักยภาพการเรียนรู้และความเข้าใจของผู้เรียน

Last updated