CodeRunner

จะเป็นข้อสอบประเภทรหัสคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรม สามารถ Run รหัสที่น.ศ.เขียนส่งมาใน sandbox ได้หลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการสร้างข้อสอบเขียนโปรแกรมเป็นหลัก โดยน.ศ.สามารถ copy โค้ดของตนเองมาวางในช่องคำตอบแต่ละข้อ แล้วดูผลลัพธ์การ Run โค้ดนั้นได้ทันที และยังสามารถตั้งค่าข้อสอบให้น.ศ.แก้โค้ดและส่งใหม่ และหักคะแนนได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย
ตัวอย่างหน้าต่างการสร้างคำถามประเภท CodeRunner
ตัวอย่างหน้าต่างคำตอบ

Answer box preload

ส่วนที่ใส่ไว้ในช่อง Answer box preload นี้จะถูกนำไปใส่ไว้ในช่อง Answer ของน.ศ.ล่วงหน้า ก่อนที่น.ศ.จะเข้ามาทำข้อสอบ

Global extra

ช่องสำหรับใส่ข้อความใดก็ได้ที่อาจารย์ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้กับน.ศ. โดยจะมีลักษณะเป็น template และเป็นช่องข้อความเพิ่มเติมของแต่ละ Text case และสามารถเข้ากับการทดสอบโค้ดได้ทุกประเภท สามารถเปิดใช้ได้เมื่อผู้เขียน template ดังกล่าวใส่คำสั่งว่า {{ QUESTION.globalextra }}

Text case

ตัวอย่างหน้าต่าง Text case
 • Text case 1 คือโค้ดสำหรับการทดสอบ สามารถแสดงผลเป็นรูปแบบ template ได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.testcode}}
 • Standard Input สามารถแสดงผลเป็นรูปแบบ template ได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.stdin}}
 • Expected output สามารถแสดงผลเป็นรูปแบบ template ได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.expected}
 • Extra template data ช่องเพิ่มเติมในรูปแบบ template สามารถเข้าถึงได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.extra}}
 • Test properties
  • Use as example เมื่อเปิดใช้ Test case ดังกล่าวจะแสดงผลในช่องผลลัพธ์เป็น "For example:" ของคำถามข้อนี้
  • Display ประกอบด้วย Show , Hide , Hide if fail และ Hide if success เป็นการตั้งค่าที่ต้องการให้ Text case ดังกล่าวนี้แสดงขึ้นในช่องผลลัพธ์ของน.ศ.ในเงื่อนไขใดจาก 4 เงื่อนไขที่มีให้เลือกนี้
  • Hide rest if fail เมื่อเปิดใช้ และการทดสอบโค้ดล้มเหลว subsequent test ที่เหลือทั้งหมดของน.ศ.จะถูกซ่อนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าการตั้งค่าในช่อง Display จะเป็นอะไรก็ตาม
  • Mark คะแนนของ Test case นี้
  • Ordering ใช้สำหรับการเปลี่ยน order ของ testcase เมื่อคำถามข้อนี้ถูกบันทึก

Support files

ไฟล์ใดๆที่ถูกอัปโหลดไว้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Working Directory เมื่อ template เพิ่มเติมถูกหยุดการทำงาน โดยรองรับไฟล์ขนาดใหญ่หรือไฟล์ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Attachment options

 • Allow attachments อนุญาตให้น.ศ.แนบไฟล์เพิ่มเติมมา และกำหนดจำนวนครั้งตั้งแต่ 1-ไม่จำกัด
 • Require attachment จะสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อส่วน Allow attachment ไม่ใช่ No เป็นการกำหนดจำนวนขั้นตอนของไฟล์แนบที่ต้องแนบเป็นคำตอบเพื่อใช้ประกอบการคิดคะแนนข้อสอบข้อนี้
 • Allowed file names ชื่อของไฟล์จะต้องอยู่ในรูปแบบของ alphanumeric และ underscore () , Hyphen และ Period โดยจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วย underscore 2 อัน และจะต้องไม่ซ้ำหรือซ้อนทับกับชื่อไฟล์ support อื่นๆ Description สามารถปล่อยว่างได้ และระบบจะแสดงส่วนของ Regular expression เอง หรือไม่กรอกทั้งสองช่องเพื่อไม่ทำการตรวจสอบ Regular expression ก็ได้
  • Regular expression ถ้ากำหนดส่วนนี้ไฟล์ที่น.ศ.อัปโหลดจะต้องตรงกับ PHP(Perl) ที่ตั้งไว้ เช่น '.+\cpp' สำหรับไฟล์ C++ หรือ '(?!Prog.java)' สำหรับไฟล์ Java ทุกประเภทยกเว้น 'Prog.java'
  • Description คือช่องข้อความที่แสดงให้น.ศ.ทราบเพื่ออธิบายว่าระบบต้องการไฟล์แบบใดบ้าง
 • Mex allowed file size (bytes) กำหนดขนาดสูงสุด(ไบต์)ของไฟล์ที่อัปโหลดได้