CodeRunner

จะเป็นข้อสอบประเภทรหัสคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรม สามารถ Run รหัสที่น.ศ.เขียนส่งมาใน sandbox ได้หลากหลายภาษา เหมาะสำหรับการสร้างข้อสอบเขียนโปรแกรมเป็นหลัก โดยน.ศ.สามารถ copy โค้ดของตนเองมาวางในช่องคำตอบแต่ละข้อ แล้วดูผลลัพธ์การ Run โค้ดนั้นได้ทันที และยังสามารถตั้งค่าข้อสอบให้น.ศ.แก้โค้ดและส่งใหม่ และหักคะแนนได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย

Answer box preload

ส่วนที่ใส่ไว้ในช่อง Answer box preload นี้จะถูกนำไปใส่ไว้ในช่อง Answer ของน.ศ.ล่วงหน้า ก่อนที่น.ศ.จะเข้ามาทำข้อสอบ

Global extra

ช่องสำหรับใส่ข้อความใดก็ได้ที่อาจารย์ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลให้กับน.ศ. โดยจะมีลักษณะเป็น template และเป็นช่องข้อความเพิ่มเติมของแต่ละ Text case และสามารถเข้ากับการทดสอบโค้ดได้ทุกประเภท สามารถเปิดใช้ได้เมื่อผู้เขียน template ดังกล่าวใส่คำสั่งว่า {{ QUESTION.globalextra }}

Text case

 • Text case 1 คือโค้ดสำหรับการทดสอบ สามารถแสดงผลเป็นรูปแบบ template ได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.testcode}}

 • Standard Input สามารถแสดงผลเป็นรูปแบบ template ได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.stdin}}

 • Expected output สามารถแสดงผลเป็นรูปแบบ template ได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.expected}

 • Extra template data ช่องเพิ่มเติมในรูปแบบ template สามารถเข้าถึงได้ด้วยคำสั่ง {{TEST.extra}}

 • Test properties

  • Use as example เมื่อเปิดใช้ Test case ดังกล่าวจะแสดงผลในช่องผลลัพธ์เป็น "For example:" ของคำถามข้อนี้

  • Display ประกอบด้วย Show , Hide , Hide if fail และ Hide if success เป็นการตั้งค่าที่ต้องการให้ Text case ดังกล่าวนี้แสดงขึ้นในช่องผลลัพธ์ของน.ศ.ในเงื่อนไขใดจาก 4 เงื่อนไขที่มีให้เลือกนี้

  • Hide rest if fail เมื่อเปิดใช้ และการทดสอบโค้ดล้มเหลว subsequent test ที่เหลือทั้งหมดของน.ศ.จะถูกซ่อนทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข แม้ว่าการตั้งค่าในช่อง Display จะเป็นอะไรก็ตาม

  • Mark คะแนนของ Test case นี้

  • Ordering ใช้สำหรับการเปลี่ยน order ของ testcase เมื่อคำถามข้อนี้ถูกบันทึก

Support files

ไฟล์ใดๆที่ถูกอัปโหลดไว้จะถูกเพิ่มเข้าไปใน Working Directory เมื่อ template เพิ่มเติมถูกหยุดการทำงาน โดยรองรับไฟล์ขนาดใหญ่หรือไฟล์ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Attachment options

 • Allow attachments อนุญาตให้น.ศ.แนบไฟล์เพิ่มเติมมา และกำหนดจำนวนครั้งตั้งแต่ 1-ไม่จำกัด

 • Require attachment จะสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อส่วน Allow attachment ไม่ใช่ No เป็นการกำหนดจำนวนขั้นตอนของไฟล์แนบที่ต้องแนบเป็นคำตอบเพื่อใช้ประกอบการคิดคะแนนข้อสอบข้อนี้

 • Allowed file names ชื่อของไฟล์จะต้องอยู่ในรูปแบบของ alphanumeric และ underscore () , Hyphen และ Period โดยจะต้องไม่ขึ้นต้นด้วย underscore 2 อัน และจะต้องไม่ซ้ำหรือซ้อนทับกับชื่อไฟล์ support อื่นๆ Description สามารถปล่อยว่างได้ และระบบจะแสดงส่วนของ Regular expression เอง หรือไม่กรอกทั้งสองช่องเพื่อไม่ทำการตรวจสอบ Regular expression ก็ได้

  • Regular expression ถ้ากำหนดส่วนนี้ไฟล์ที่น.ศ.อัปโหลดจะต้องตรงกับ PHP(Perl) ที่ตั้งไว้ เช่น '.+\cpp' สำหรับไฟล์ C++ หรือ '(?!Prog.java)' สำหรับไฟล์ Java ทุกประเภทยกเว้น 'Prog.java'

  • Description คือช่องข้อความที่แสดงให้น.ศ.ทราบเพื่ออธิบายว่าระบบต้องการไฟล์แบบใดบ้าง

 • Mex allowed file size (bytes) กำหนดขนาดสูงสุด(ไบต์)ของไฟล์ที่อัปโหลดได้

Last updated