Calculated

คำถามรูปแบบ Calculated จะคล้ายกับคำถามแบบ Numerical แต่ตัวเลขที่มีในคำถามจะถูกสุ่มขึ้นมาใช้ และสามารถตั้งค่าตัวแปรได้ เช่น "จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยม" เมื่ออาจารย์สร้างคำถามและกำหนดตัวแปรจำนวน 2 ตัว คือ {ฐาน} และ {สูง} (โดยตัวแปร "ฐาน" และ "สูง" นี้จะเป็นตัวอักษรอื่นก็ได้) จากนั้นนำไปกรอกในช่อง "Correct Answer Formula=" ก็จะได้คำถาม Calculated มาใช้ เมื่อน.ศ.เข้าทำข้อสอบ ระบบจะสุ่มตัวเลขที่เป็น {ฐาน} และ {สูง} มาให้ น.ศ.จะต้องเลือกใช้สูตรให้ถูกต้อง และกรอกคำตอบลงไป ระบบจะให้คะแนนจากผลลัพธ์ที่ได้จากส฿ตรที่อาจารย์ได้กรอกไว้ใน "Correct Answer Formula"

Answer

  • Answer 1 formula= ตั้งค่าสูตรที่จะใช้กับโจทย์ข้อดังกล่าว

  • Grade คะแนนที่น.ศ.จะได้เมื่อตอบคำถามข้อนี้ถูก

  • Tolerance ค่าความคาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในโจทย์คำนวนบางประเภท โดยจะมีให้เลือกใช้ 3 ประเภทคือ Relative , Nominal และ Geometric

    • Relative คือค่าความคลาดเคลื่อนที่คำนวนโดยการคูณกับคำตอบที่ถูกต้อง

    • Nominal เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ง่ายที่สุดและส่วนต่างที่คลาดเคลื่อนไปจะไม่มากนัก

    • Geometric ขีดจำกัดบน-ล่าง เหมาะกับโจทย์คำนวนที่มีความซับซ้อนสูง โดยจะใช้ค่าความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ = 1 หรือมากกว่าเป็นขีดจำกัดบนก็ได้ ส่วนของขีดจำกัดล่างจะไม่มีการตั้งไว้เพราะระบบจะตั้งค่าให้เป็น 0 ทุกกรณี

ข้อควรระวัง อย่าใส่ = (เครื่องหมายเท่ากับ) ในช่อง formula

Last updated