การนำเข้าคะแนน (Grade Import)

ไปยังเมนู Grades > เลือกแถบเมนู Import

ท่านสามารถนำเข้าคะแนนด้วยไฟล์ Excel ได้ โดยตั้ง format นามสกุลเป็น .CSV(ms dos)เท่านั้น และนำเข้าข้อมูลคะแนนโดยเข้าไปที่แถบเมนู Import ดังภาพด้านล่าง

จากนั้นอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการขึ้นไปในระบบได้ทันที

โดยไฟล์ที่อัปโหลด ควรประกอบด้วย ID Number(รหัสนักศึกษา)หรือ cmu account และชื่อ Quiz หรือ Submission ที่ตรงกับในคอร์ส โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

คะแนนที่ท่านกรอกจะต้องเป็นรูปแบบ Text เท่านั้น ไม่สามารถอัพโหลดคะแนนในรูปแบบ % ได้

ที่ Identify user by ให้ทำการ Mapping ข้อมูลนักศึกษาในคอร์สให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ เช่น ใช้รหัสนักศึกษาในไฟล์ ให้ Mapping กับ ID Number ของคอร์ส หรือ ใช้ cmu account ให้ Mapping กับ Email Address เป็นต้น

จากนั้น Mapping ข้อมูลของ Quiz หรือ Submission ในไฟล์ให้ตรงกับในคอร์สที่ Grade Item Mappings

ไม่แนะนำให้ใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนมาก เช่น ชื่อ , นามสกุล , รหัสนักศึกษา , คณะ , cmu account ภายในไฟล์เดียว เนื่องจากอาจเกิดข้อผิดพลาดในการ Mapping ได้

แนะนำให้สร้างไฟล์ excel ใหม่ให้มีรูปแบบดังตัวอย่างข้างต้นเท่านั้น

ไฟล์ Template สำหรับ import คะแนน

ดาวน์โหลดได้ที่ - https://cmu.to/template-import-grade

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์นี้ในอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วอาจารย์สามารถใส่รหัสน.ศ.ทั้งหมดในคอร์สได้ที่คอลัมน์ A และคะแนนที่ต้องการ import ได้ที่คอลัมน์ B (สามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ได้เองให้ตรงกับ Grade item ในระบบ moodle เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ import)

จากนั้น Save ไฟล์(ห้ามเปลี่ยน format หรือแก้ไขอะไรเพิ่มเติม) แล้วนำไฟล์ไปใช้ import คะแนนได้ทันที

การ import คะแนนเข้าระบบ ยังสามารถนำเข้าได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ยังไม่สามารถนำเข้าข้อมูลแบบ Letter ได้ แต่อาจารย์สามารถนำเข้าคะแนนเป็นตัวเลข และตั้งค่าให้ระบบแสดงผลคะแนนเป็นแบบ Letter ได้

กรณีที่ต้องการเพิ่มคะแนนนอกเหนือจาก Quiz หรือ Assignment ที่มีอยู่แล้วในคอร์ส

เข้าไปที่ Grades >> Setup >> Gradebook setup >> Add grade item

จากนั้นเพิ่ม Grade item ใหม่ตามต้องการ **แนะนำให้ตั้งชื่อให้ตรงกับในไฟล์

เมื่อถึงขั้นตอน Import สามารถเลือก Mapping ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ได้ทันที

Last updated