การนำเข้าคะแนน (Grade Import)

ไปยังเมนู Grades > เลือกแถบเมนู Import

ท่านสามารถนำเข้าคะแนนด้วยไฟล์ Excel โดยตั้ง format นามสกุลเป็น .CSV(ms dos)ได้ และนำเข้าข้อมูลคะแนนโดยเข้าไปที่แถบเมนู Import ดงัภาพด้านล่าง

จากนั้นอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการขึ้นไปในระบบได้ทันที

โดยไฟล์ที่อัปโหลด ควรประกอบด้วย ID Number(รหัสนักศึกษา)หรือ cmu account และชื่อ Quiz หรือ Submission ที่ตรงกับในคอร์ส โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
คะแนนที่ท่านกรอกจะต้องเป็นรูปแบบ Text เท่านั้น ไม่สามารถอัพโหลดคะแนนในรูปแบบ % ได้
ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ excel ที่แนะนำให้ใช้
ที่ Identify user by ให้ทำการ Mapping ข้อมูลนักศึกษาในคอร์สให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ เช่น ใช้รหัสนักศึกษาในไฟล์ ให้ Mapping กับ ID Number ของคอร์ส หรือ ใช้ cmu account ให้ Mapping กับ Email Address เป็นต้น

จากนั้น Mapping ข้อมูลของ Quiz หรือ Submission ในไฟล์ให้ตรงกับในคอร์สที่ Grade Item Mappings

ไม่แนะนำให้ใช้ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนมาก เช่น ชื่อ , นามสกุล , รหัสนักศึกษา , คณะ , cmu account ภายในไฟล์เดียว เนื่องจากอาจเกิดข้อผิดพลาดในการ Mapping ได้
แนะนำให้สร้างไฟล์ excel ใหม่ให้มีรูปแบบดังตัวอย่างข้างต้นเท่านั้น

กรณีที่ต้องการเพิ่มคะแนนนอกเหนือจาก Quiz หรือ Assignment ที่มีอยู่แล้วในคอร์ส

เข้าไปที่ Grades >> Setup >> Gradebook setup >> Add grade item
จากนั้นเพิ่ม Grade item ใหม่ตามต้องการ **แนะนำให้ตั้งชื่อให้ตรงกับในไฟล์
เมื่อถึงขั้นตอน Import สามารถเลือก Mapping ให้ตรงกับข้อมูลในไฟล์ได้ทันที
Copy link
On this page
ไปยังเมนู Grades > เลือกแถบเมนู Import
จากนั้นอัปโหลดไฟล์ที่ต้องการขึ้นไปในระบบได้ทันที
จากนั้น Mapping ข้อมูลของ Quiz หรือ Submission ในไฟล์ให้ตรงกับในคอร์สที่ Grade Item Mappings
กรณีที่ต้องการเพิ่มคะแนนนอกเหนือจาก Quiz หรือ Assignment ที่มีอยู่แล้วในคอร์ส