Variable numeric set

โจทย์รูปแบบคำนวน มีลักษณะคล้ายกับโจทย์คำถาม Numerical และ Variable numeric แต่จะมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัว ซึ่งสามารถคำนวนและประเมินผลลัพธ์ได้หลากหลายมากขึ้น รวมถึงสามารถสุ่มค่าใดๆเข้าไปในโจทย์ให้กับนักศึกษาที่ทำโจทย์ได้ด้วย

Variables

Last updated