True/False (ตัวเลือกตอบถูก/ผิด)

คำถามแบบเลือกตอบถูกผิด(ไม่สามารถเพิ่มตัวเลือกอื่นๆได้) ท่านสามารถกำหนดคำตอบที่ถูกต้องและเพิ่มคำอธิบายได้ว่าเหตุใดตัวเลือกนี้จึงผิดหรือตัวเลือกนี้จึงถูก โดยจะต้องตั้งค่าการแสดง Feedback ที่การตั้งค่า

การตั้งค่าเพิ่มเติม

Last updated