Select missing words

โจทย์รูปแบบนี้จะมีความคล้ายกับโจทย์แบบ Drag and drop into text แตกต่างกันที่ Select missing words จะเป็นเมนู dropdown ให้เลือกคำตอบ ซึ่งจะเหมาะกับโจทย์ที่เป็นข้อความยาวๆ ทำให้นัศึกษาเลือกตอบได้ง่ายกว่าการลากคำตอบมาวางในช่องว่าง