คลังคำถาม (Question Bank)

การทำงานของคลังคำถาม

เมื่อท่านสร้างคำถามเรียบร้อยแล้ว คำถามของท่านจะถูกเก็บไว้ในคลังคำถาม หรือ Question Bank ในระบบ ซึ่งท่านสามารถดึงคำถามชุดนี้จากคลังไปใช้กับกระบวนวิชาอื่นๆ ได้ โดยไม่ต้องสร้างคำถามขึ้นมาใหม่ซ้ำอีกรอบ

หากท่านดึงคำถามจาก Question Bank Category เดียวกัน เมื่อมีการปรับแก้ หรือแก้ไขข้อคำถามของท่านในวิชาหนึ่ง อีกวิชาหนึ่งที่ท่านดึงข้อคำถามจาก Question bank category เดียวกัน จะเปลียนไปด้วย หากท่านต้องการแก้ไขคำถามเพื่อใช้เฉพาะบางวิชาเท่านั้น ให้ Duplicate คำถามนั้น และนำไปเก็บไว้ใน Category ของวิชานั้นแยกไว้ต่างหากแทน

หน้าแรก Question Bank

สามารถเข้าถึงได้จาก เมนู Setting รูปฟันเฟือง > More > Question bank จะปรากฏหน้า Question Bank ดังภาพ

Select a category

ระบบจะเลือก Category Default ให้ โดยจะปรากฏจำนวนคำถามที่อยู่ใน Category(จำนวนข้อคำถาม) ดังภาพ ทั้งนี้ท่านสามารถสร้าง Category ใหม่ และจัดการได้ในหัวข้อ Categories

Tags

ท่านสามารถค้นหาข้อคำถามโดยแบ่งจาก tags ได้ด้วยเมนูดังภาพ

Create a new question

ท่านสามารถสร้างข้อคำถาม ไว้ในคลังคำถามของท่าน ก่อนดึงไปใช้ยัง Quiz ใน กระบวนวิชาต่างๆ ได้ โดยการกดปุ่ม "Create a new question " ในหน้า Question Bank หรือหน้า Quiz ที่ท่านสร้าง

Questions

ระบบจะแสดงคำถามทั้งหมดในคลังคำถามของท่าน โดยจะมีรายละเอียดชื่อคำถาม, เมนู Action, ผู้ที่สร้างข้อคำถามพร้อมวันเวลา และผู้ที่แก้ไขข้อคำถามพร้อมวันเวลา ดังภาพ

ท่านสามารถจัดการขอ้คำถามด้วยเมนู Action แบ่งเป็นเมนูย่อยดังนี้

  • Edit question : แก้ไขคำถาม

  • Duplicate : คัดลอกข้อคำถาม

  • Manage tags : จัดการ tags

  • Preview : ดูตัวอย่างคำถาม

  • Delete : ลบคำถาม

  • Export as Moodle XML : นำออกไฟล์ Moodle XML

Move to category

การย้ายคำถามไปยัง category อื่น สามารถย้ายคำถามไปยังส่วนที่ท่านต้องการได้โดยการกดเลือกข้อคำถาม และบริเวณด้านล่างจะปรากฏเมนู Move to>> ให้เลือกและอย้ายไปยัง Category ที่ท่านต้องการได้เลย

Last updated