การ Back up ข้อมูล

1. ไปยัง Setting > Back up

2. ในหน้า Back Up จะปรากฏข้อมูลดังภาพ

ท่านสามารถเลือก back Up ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ท่านต้องการได้ แต่แนะนำให้ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ และกดปุ่ม Jump to final Step เพื่อไปยังขั้นตอนสุดท้าย
หรือ ท่านสามารถด Next เพื่อเลือกข้อมูลส่วนที่ท่านต้องการเท่านั้นได้ และ กดไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

3. ระบบจะประมวลผลข้อมูลดังภาพ

4. Back Up เสร็จสิ้น