การ Back up ข้อมูล

1. ไปยัง Setting > Back up

2. ในหน้า Back Up จะปรากฏข้อมูลดังภาพ

ท่านสามารถเลือก back Up ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ท่านต้องการได้ แต่แนะนำให้ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ และกดปุ่ม Jump to final Step เพื่อไปยังขั้นตอนสุดท้าย

หรือ ท่านสามารถด Next เพื่อเลือกข้อมูลส่วนที่ท่านต้องการเท่านั้นได้ และ กดไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

3. ระบบจะประมวลผลข้อมูลดังภาพ

4. Back Up เสร็จสิ้น

Last updated