Essay (พิมพ์คำตอบที่มีความยาว หรือ ตอบแบบเรียงความ)

คำถามประเภทเรียงความนี้ให้ตัวเลือกกับผู้เรียนในการตอบโดยสามารถอัปโหลดไฟล์ หรือจะตอบข้อความแบบออนไลน์ก็ได้ วิธีสร้างคำถามประเภทเรียงความมีลักษณะการสร้าง คล้ายกับการสร้างคำถามในรูปแบบอื่นๆ โดยมีความแตกต่างก็คือคำถามแบบเรียงความจะต้องมีผู้ทำการตรวจและให้คะแนน ต่างกับแบบอื่นที่ระบบสามารถตรวจคำตอบและให้คะแนนได้ทันที

การตั้งค่าเพิ่มเติม

ท่านสามารถตั้งค่าเมนู Response options

Response format : HTML editor, HTML editor with file picker, Plain text, Plain text monospace font, No online text โดยรูปแบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือรูปแบบ Plain Text ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับคำถามของท่านเองได้เลย

Require text : Require the student to enter text (บังคับกรอกข้อความ) หรือ Text input is optional (ไม่บังคับกรอกข้อความ)

Input box size : สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 5 - 40 lines (บรรทัด)

Allow attachments : อนุญาตให้มีการแนบไฟล์ หากท่านอนุญาตให้แนบไฟล์ จะสามารถเลือกเพิ่มเติมได้ว่าจะให้แนบไฟล์ได้ตั้งแต่ 1 - 3 ครั้ง หรือกระทั่งแบบไม่จำกัดครั้ง(ยึดครั้งสุดท้ายเป็นหลัก)

Require attachments : การบังคับให้มีการแนบไฟล์

Accepted file types : การกำหนดชนิดหรือนามสกุลไฟล์ที่แนบ

Last updated