Gapfill

การสร้างคำถามรูปแบบ Gapfill

ลักษณะการสร้างคำถามแบบ Gapfill คือการเติมคำลงในช่องว่าง โดยมีรูปแบบการเติมคำอยู่ 3 ประเภทที่สามารถตั้งค่าได้ โดยการสร้างโจทย์คำถามลักษณะ Gapfill ต้องพิมพ์สัญลักษณ์ระบุส่วนที่จะเป็นช่องว่างครอบส่วนที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาไว้ ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆดังนี้

 • เครื่องหมายปีกนก []

 • เครื่องหมายปีกกา {}

 • ชาร์ป ##

 • At @@

โดยสัญลักษณ์นี้ สามารถตั้งค่าได้ที่ More Options. >> Delimit characters

Distractors.

Distractors หรือตัวเลือกลวง เป็นคำตอบที่ผิด สามารถใส่เพิ่มได้มากกว่า 1 คำ โดยคั่นแต่ละตัวเลือกด้วยเครื่องหมาย comma (,) โดยจะใช้งานได้เมื่อตั้งค่า Display Answers เป็น dragdrop หรือ dropdown

More options

หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม ประกอบด้วย

 • Delimit characters การตั้งค่าเครื่องหมายระบุส่วนที่เป็นช่องว่างและคำตอบที่ถูกต้อง

 • Display Answers มีอยู่ 3 ประเภท คือ

  • dragdrop ตัวเลือกจะมีลักษณะเป็นกรอบสำหรับลากไปวางในช่องว่างให้ถูกต้อง

  • gapfill จะไม่มีตัวเลือก รูปแบบการทำโจทย์จะเป็นการพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

  • dropdown ตัวเลือกจะอยู่ในกล่อง dropdown list ให้น.ศ.เลือกตอบ

 • Fixed Gap Size คือการตั้งค่าให้ช่องว่างและกรอบตัวเลือกของ gapfill มีขนาดเท่ากันหมด เพื่อไม่ให้น.ศ.เดาคำตอบจากความยาวของตัวเลือกได้

 • Single user draggables คือการตั้งค่าตัดตัวเลือกที่ถูกใช้ไปแล้วออก เพื่อป้องกันไม่ให้น.ศ.สับสนตัวเลือกที่เหลืออยู่

 • Options after text คือการย้ายตัวเลือกคำตอบที่อยู่ด้านบนโจทย์ ให้ลงมาอยู่ล่างโจทย์แทน

Last updated