การจัดการลำดับคำถาม (Shuffle/Sequence)

ท่านสามารถจัดการคำถามของท่านได้ดังนี้

Shuffle คำถาม

การสลับข้อคำถามแบบสุ่ม เป็นการสลับลำดับข้อคำถามให้กับนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตได้อีกช่องทางหนึ่ง โดยการสลับข้อคำถามนี้จะไม่กระทบกับการตรวจคะแนนของท่าน เว้นแต่ว่าข้อคำถามของท่านจะเป็นคำถามต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น จากคำถามข้อ 1 จงหาคำตอบข้อต่อไปนี้) ซึ่งจะไม่แนะนำให้ทำการสลับลำดับข้อคำถาม แต่หากข้อคถามของท่านสามารถสลับตำแหน่งหรือลำดับได้ ก็แนะนำให้เปิดใช้งานเมนูนี้ เพื่อความปลอดภัย

โดยท่านสามารถสลับคำถามแบบสุ่มได้โดยการกดที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่า Shuffle บริเวณกรอบสีแดงดังภาพประกอบด้านล่าง

เมื่อทำการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วจะ กล่องสี่เหลี่ยมสีขาวจะกลายเป็นสีน้ำเงินพร้อมเครื่องหมายเช็คถูกดังภาพประกอบด้านล่าง ในสว่นนี้หมายถึงการแสดงผลของข้อคำถามแต่ละข้อจะสุ่มสลับลำดับให้กับนักศึกษาแต่ละคน เช่น คนที่ 1 ได้รับคำถามข้อที่ 5, 1, 3 ,4 ,2 คนที่ 2ได่รับข้อคำถาม 4, 2, 1, 3, 5 เป็นต้น

Shuffle คำถามแต่ละส่วน

หากท่านทำการแบ่งส่วนหรือแบ่งหน้าข้อสอบดังหัวข้อ การจัดหน้าข้อสอบ (Page Arrangement) แล้ว ท่านสามารถเลือกสลับลำดับคำถามแบบสุ่มหรือ Shuffle คำถามแต่ละส่วน ได้โดยการกดที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่า Shuffle ให้เป็นสีน้ำเงินพร้อมเครื่องหมายเช็คถูกดังภาพประกอบด้านล่าง

การสลับลำดับคำถามโดยการลากวาง

ท่านสามารถลากวางข้อคำถามแต่ละข้อ ให้เป็นไปตามลพดับที่ท่านต้องการ โดยการกดปุ่มสีเขียวรูปเครื่องหมายสมอเรือดัง บริเวณซ้ายมือ บนกล่องสีเทาที่ระบุตัวเลขของข้อคำถาม ตามภาพประกอบด้านล่าง

ท่านสามารถกดที่ปุ่มสีเขียวรูปสมอเรือค้างไว้แล้วทำการลากไปยังตำแหน่งที่ท่านต้องการ ดังตัวอย่าง ทำการกดแล้วลากขึ้นไปยังลำดับที่ 1

ระบบจะสลับตำแหน่งดังภาพประกอบด้านล่างนี้

Last updated