Radio Buttons

ส่วน Question Name คือส่วนสำหรับระบุให้กับตัวท่านเอง ว่าคำถามนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับอะไร นักศึกษาจะไม่เห็นข้อความในส่วนนี้

ส่วน Question Text คือส่วนที่แสดงผลให้นักศึกษาเห็น

การตั้งค่าคำถามแบบ Radio Buttons

Radio buttons Alignment

เลือกรูปบบการแสดงผลแบบแนวตั้งหรือแนวนอน

Question Text

กรอกคำถามของท่านที่นี่

Possible answers

คำตอบที่สามารถเลือกตอบได้

Manage Questions

เมื่อสร้างคำถามเรียบร้อย ในหน้า Manage Questions จะปรากฏข้อมูลคำถามแบบ Radio Buttons ที่ท่านทำการสร้างดังภาพประกอบด้านล่าง

การแสดงผล Radio Buttons

Horizontal

Vertical

Last updated