การเปิดกระบวนวิชา (Course Request)

ท่านสามารถเปิดกระบวนวิชาใหม่ในทุกภาคเรียนและนำเข้าข้อมูลจากคอร์สเดิมที่เคยเปิดในระบบด้วยวิธีการตามหัวข้อ การนำเข้าข้อมูลจากคอร์สเดิม (Import) หรือ ใช้งานคอร์สเดิมของท่านโดยนำนักศึกษาเก่าออกและนำนักศึกษาเข้ามาในคอร์สนั้นด้วยวิธี การนำนักศึกษาเก่าออกเพื่อใช้งานคอร์สเดิม (Reset Course)
แม้ว่า CMU KC Moodle (CMU Online, E-learning) จะมีหน้าตาคล้ายคลึงกับ CMU Exam Moodle แต่ทั้ง 2 ระบบนี้ สามารถเข้าถึงได้จาก URL ที่แตกต่างกัน วึ่งมีรายละเอียดดังนี้

KC Moodle (CMU e-Learning)

1. เปิดผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ LMS Management (Learning Management System) ที่พัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายคือช่วยอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการเปิดกระบวนวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอน เข้าถึงได้จาก https://enroll.elearning.cmu.ac.th/
2. KC Moodle Request Course
ดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อถัดไป

Exam Moodle

1. เปิดผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ LMS Management (Learning Management System) (https://enroll.elearning.cmu.ac.th/)
2. เปิดผ่านระบบ Exam Moodle โดยตรง
ดูรายละอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อถัดไป
ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 1 ครั้ง อาจารย์ผู้สอนจึงจะสามารถค้นหา Account เจอ แล้วจึงจะสามารถเพิ่ม Account นั้นเข้าสู่คอร์สได้ (KC Moodle สามารถเข้าถึงได้จาก https://elearning.cmu.ac.th ส่วน Exam Moodle สามารถเข้าถึงได้จาก https://exam.cmu.ac.th)