Exam Moodle

ช่องทางการเข้าถึง - https://exam.cmu.ac.th

เปิดผ่านระบบ LMS Management เมนู Exam Request Course

ท่านสามารถขอเปิดกระบวนวิชาผ่านแอดมินได้โดยไปที่ระบบ LMS Management
 1. 1.
  ไปที่หัวข้อแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือเข้าถึงได้จาก https://enroll.elearning.cmu.ac.th/troubleshooting
 2. 2.
  ไปที่ปุ่ม "Exam Request Course" บริเวณด้านล่างดังภาพ
 3. 3.
  ระบบจะพาท่านไปยังหน้าขอเปิดกระบวนวิชาสอบในระบบ CMU Exam Moodle

เปิดผ่านระบบ CMU Exam Moodle โดยตรง

 1. 1.
  ไปที่ระบบ CMU Exam Moodle หรือเข้าถึงได้จาก https://exam.cmu.ac.th
 2. 2.
  ไปที่เมนูบริเวณฝั่งซ้ายมือ เลือกเมนู "Request a course"
 3. 3.
  ระบบจะพาท่านไปยังหน้าขอเปิดกระบวนวิชาสอบในระบบ CMU Exam Moodle

การกรอกข้อมูลในการเปิดกระบวนวิชา

ท่านสามารถกรอกเฉพาะส่วนที่บังคับกรอกได้ (เครื่องหมายสามเหลี่ยมสีแดง) หรือ กรอกทุกส่วนเพื่อความสมบูรณ์ของรายละเอียดกระบวนวิชาของท่านได้
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

ส่วน Details of the course you are requesting

 1. 1.
  Course full name : ชื่อคอร์สรูปแบบ รหัสวิชา - ชื่อวิชา - [ปีการศึกษา]
  ตัวอย่าง 001100 - วิชาภาษาไทยเบื้องต้น [2/64]
 2. 2.
  Course short name (รหัสวิชา) : รหัสวิชารูปแบบตัวเลข
  ตัวอย่าง 001100 หากส่วนนี้ซ้ำหับกระบวนวิชาอื่นให้ท่านกรอก - ปีการศึกษา เช่น 001100-264
 3. 3.
  Course category : ให้ท่านเลือกปีการศึกษาปัจจุบัน เช่น Academic 2564 / 02-2564
 4. 4.
  Summary : ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนวิชาของท่าน (Course Description) ส่วนนี้สามารถเว้นว่างไว้ และ กรอกในภายหลังได้

ส่วน Reasons for wanting this course

 1. 1.
  Supporting information to help the administrator evaluate this request. (LECTURE/LAB, SECTION, ปีการศึกษา, วัน-เวลาสอบ)
  ส่วนนี้แนะนำให้กรอก Section LEC/LAB ที่ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่นำเข้านักศึกษา หากกระบวนวิชาของท่านมีหลาย Section ทีมงานจะทำการนำเข้านักศึกษาทั้งหมดเข้าไปยังคอร์สที่ท่านเปิด หากท่านต้องการให้นพเข้าเพียง Sections ที่ท่านดูแลเท่านั้น ท่านสามารถระบุในส่วนนี้