KC Moodle (CMU e-Learning)

ท่านสามารถเปิดกระบวนวิชาที่ศูนย์รวมการบริหารจัดการวิชาของท่านที่จะช่วยให้ท่านเปิดกระบวนวิชาหรือ Course ของท่านทั้งในระบบ KC Moodle, Canvas และ CMU Exam Moodle

เปิดผ่านระบบ LMS Management เมนู Exam Request Course

ท่านสามารถสร้างคอร์สผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ LMS Management (Learning Management System) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดคอร์สหรือกระบวนวิชาของท่านได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการนำเข้าข้อมูลจากคอร์สต้นแบบหรือคอร์สเดิมที่มีอยู่แล้วในระบบ และการนำเข้านักศึกษาโดยอัตโนมัติ (อ้างอิงข้อมูลจากสำนักทะเบียนและประมวลผล) มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ทำการเข้าสู่ระบบ LMS

ที่ URL : https://enroll.elearning.cmu.ac.th/ และเลือกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” ดังรูป

2. หน้าแรกของระบบ LMS Management

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย จะปรากฏหน้าแรกของระบบ LMS Management ดังภาพ

3. เลือกระบบที่ท่านต้องการ

ทางมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุนอาจารย์ 2 ระบบ คือ ระบบ KC-Moodle และ CMU Canvas ดังภาพ ให้ท่านเลือกระบบ " KC-Moodle " เพื่อสร้าง Course ในระบบ KC-Moodle

4. สร้างคอร์สในปีการศึกษาปัจจุบัน 2 วิธี

ท่านสามารถเลือกสร้างคอร์สใหม่หรือใช้งานคอร์สเดิมที่มีในระบบได้

4.1 สร้างคอร์สใหม่

การสร้างคอร์สใหม่จะสามารถเลือกสร้างเพื่อใช้งานในเทอมปัจจุบันหรือสร้างล่วงหน้าเพื่อใช้ในเทอมถัดไปได้
เมื่อท่านกดเลือกในส่วนของการสร้างคอร์สใหม่ จะแสดงหน้าต่างดังนี้
สร้างคอร์สใหม่ : ส่วนที่ 1 เลือกระบวนวิชาจากสำนักทะเบียน
ส่วน Drop Down จะแสดงวิชาทั้งหมดที่ท่านสามารถเปิดได้ (ข้อมูลส่วนนี้จะขึ้นตรงกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์จะต้องมีชื่อเป็นอาจารย์เจ้าของกระบวนวิชาจึงจะมีข้อมูลวิชาปรากฏให้เลือกเปิด)

4.2 ใช้งานคอร์สเดิม

การใช้งานคอร์สเดิมคือการคัดลอกข้อมูลจากคอร์สเดิมเข้าสู่คอร์สใหม่ที่เปิดใช้ในเทอมปัจจุบัน
เมื่อท่านกดเลือกในส่วนของการใช้งานคอร์สเดิม จะแสดงหน้าต่างดังนี้
ใช้งานคอร์สเดิม : ส่วนที่ 1 เลือกระบวนวิชาจากสำนักทะเบียน
ส่วน Drop Down จะแสดงวิชาเดิมของอาจารย์ที่ได้ทำการเปิดไว้แล้วในระบบ Canvas และจะทำการคัดลอกข้อมูลจากคอร์สที่ท่านเลือกไปยังคอร์สใหม่ที่ท่านทำการเปิดใช้ในเทอมปัจจุบัน
ใช้งานคอร์สเดิม : ส่วนที่ 2 เลือกกระบวนวิชาที่ต้องการสร้างและนำเข้าเนื้อหา
ส่วน Drop Down จะแสดงวิชาทั้งหมดที่ท่านสามารถเปิดได้ (ข้อมูลส่วนนี้จะขึ้นตรงกับสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์จะต้องมีชื่อเป็นอาจารย์เจ้าของกระบวนวิชาจึงจะมีข้อมูลวิชาปรากฏให้เลือกเปิด)

กรณีที่ไม่สามารถเปิดคอร์สบนระบบ LMS Management ได้

1. ไปที่เมนู แนวทางการแก้ไขปัญหาบริเวณแถบซ้ายมือ

2. เลือกปุ่ม KC Moodle Request Course

ท่านสามารถขอเปิดกระบวนวิชาผ่านแอดมินได้โดยการกดปุ่ม "KC Moodle Request Course" ดังภาพประกอบด้านล่าง

สาเหตุที่มักทำให้ไม่พบกระบวนวิชาที่ต้องการ

1. ชื่อผู้สอนในสำนักทะเบียนยังระบุเป็น "คณาจารย์"
ให้คณะหรือภาควิชาแจ้งชื่อผู้สอนให้กับทางสำนักทะเบียน
2. ท่านไม่ใช่ผู้รับผิดชอบหลักของกระบวนวิชา
เฉพาะผู้รับผิดชอบหลักเท่านั้นที่สามารถสร้างคอร์สได้ โดยระบบจะยึดข้อมูลจากสำนักทะเบียนเป็นหลัก
3. กระบวนวิชาที่ต้องการเปิดเป็นกระบวนวิชารายปี (Yearly)
กระบวนวิชารายปีจะมีข้อมูลในสำนักทะเบียนในเทอมที่ 1 ของปีการศึกษาเท่านั้น

การกรอกข้อมูลในการเปิดกระบวนวิชา

ท่านสามารถกรอกเฉพาะส่วนที่บังคับกรอกได้ (เครื่องหมายสามเหลี่ยมสีแดง) หรือ กรอกทุกส่วนเพื่อความสมบูรณ์ของรายละเอียดกระบวนวิชาของท่านได้
โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

ส่วน Details of the course you are requesting

 1. 1.
  Course full name : ชื่อคอร์สรูปแบบ รหัสวิชา - ชื่อวิชา - [ปีการศึกษา]
  ตัวอย่าง 001100 - วิชาภาษาไทยเบื้องต้น [2/64]
 2. 2.
  Course short name (รหัสวิชา) : รหัสวิชารูปแบบตัวเลข
  ตัวอย่าง 001100 หากส่วนนี้ซ้ำหับกระบวนวิชาอื่นให้ท่านกรอก - ปีการศึกษา เช่น 001100-264
 3. 3.
  Course category : ให้ท่านเลือกคณะของท่านหรือเลือกตามปีการศึกษาปัจจุบัน เช่น Academic 2564 / 02-2564
 4. 4.
  Summary : ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนวิชาของท่าน (Course Description) ส่วนนี้สามารถเว้นว่างไว้ และ กรอกในภายหลังได้

ส่วน Reasons for wanting this course

 1. 1.
  Supporting information to help the administrator evaluate this request. (LECTURE/LAB, SECTION, ปีการศึกษา, วัน-เวลาสอบ)
  ส่วนนี้แนะนำให้กรอก Section LEC/LAB ที่ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่นำเข้านักศึกษา หากกระบวนวิชาของท่านมีหลาย Section ทีมงานจะทำการนำเข้านักศึกษาทั้งหมดเข้าไปยังคอร์สที่ท่านเปิด หากท่านต้องการให้นพเข้าเพียง Sections ที่ท่านดูแลเท่านั้น ท่านสามารถระบุในส่วนนี้