การนำนักศึกษาเก่าออกเพื่อใช้งานคอร์สเดิม (Reset Course)

การ Reset Course คือการนำข้อมูลนักศึกษาเก่าออก และ นำนักศึกษาใหม่เข้ามายัง Course เดิม

การดำเนินการนี้จะทำให้ข้อมูลนักศึกษาเก่าหายไป เพื่อให้พร้อมใช้งานกับนักศึกษาใหม่ที่นำเข้ามา

ข้อควรระวัง หากท่านทำการ Reset หรือ นำนักศึกษาเก่าทั้งหมดออกแล้ว ท่านจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้อีก แนะนำให้ทำการ Back up ข้อมูลไว้ในระบบ เพื่อที่จะสามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบในภายหลังได้

วิธีการ Reset Course มีขั้นตอนทั้งหมดดังนี้

  1. แนะนำให้ทำการ Back up ข้อมูล (หากไม่ต้องการเก็บข้อมูลเหล่านี้แล้ว สามารถข้ามไปยังข้อถัดไป)

  2. Reset Course ด้วยการ Unenroll Student นำนักศึกษาเก่าออกจากคอร์ส

  3. แก้ไขชื่อคอร์สของท่านให้เป็นปัจจุบันด้วยเมนู Edit Course Setting

  4. แจ้งเจ้าหน้าที่ทำการอัพเดทรายชื่อนักศึกษา

1. Back Up ข้อมูล

1.1 ไปยัง Setting > Back up

1.2 ในหน้า Back Up จะปรากฏข้อมูลดังภาพ

ท่านสามารถเลือก back Up ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ท่านต้องการได้ แต่แนะนำให้ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ และกดปุ่ม Jump to final Step เพื่อไปยังขั้นตอนสุดท้าย

หรือ ท่านสามารถด Next เพื่อเลือกข้อมูลส่วนที่ท่านต้องการเท่านั้นได้ และ กดไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

1.3 ระบบจะประมวลผลข้อมูลดังภาพ

1.4 Back Up เสร็จสิ้น

2. Reset Course

2.1 ไปยังเมนู Reset

กดปุ่มเครื่องหมายฟันเฟืองและเลือกเมนู Reset

2.2 เมื่อกดเมนู Reset แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพ

ท่านสามารถ Reset ทุกส่วนได้ตามต้องการ แต่ทีมงานขอแนะนำให้ท่านเลือก Reset เฉพาะในส่วนของ Roles และ Unenroll users : Students ก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดของนักศึกาา(เก่า) เมื่อนำนักศึกษาออกข้อมูลทุกอย่างของนักศึกษาจะถูกนำออกไปด้วย

2.3 เลือก Unenroll users : Students

เมื่อกดปุ่ม Reset Course ระบบจะแสดงข้อมูลภาพรวมดังภาพด้านล่าง ให้ท่านกด Continue

จากนั้นระบบจะนำนักศึกษาออกให้ท่านทันที

ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ TLIC ให้ทำการนำนักศึกษาใหม่เข้าสู่กระบวนวิชาของท่านได้ หรือ สามารถเพิ่มนักศึกษาด้วยวิธีการ Bulk Enrollment

3. แก้ไขชื่อคอร์สของท่านให้เป็นปัจจุบัน

ไปที่เมนู Setting > Edit Setting > หัวข้อ General > แก้ไข Course full name ให้เป็นปัจจุบัน เช่น

001010 - วิชาภาษาอังกฤษ Final Exam [2/63] แก้ไขเป็น >> 001010 - วิชาภาษาอังกฤษ Final Exam [1/64]

หรือท่านสามารถระบุวันเวลาสอบลงไปในชื่อของคอร์ส หรือ ส่วน Description ของคอร์สได้

4. นำเข้านักศึกษา

หลังจากนั้น นำเข้านักศึกษาโดยท่านสามารถดูได้จากหัวข้อ การเพิ่มผู้เข้าร่วมวิชา

Last updated